کیر تو کس شکارچی میلف چه کس داغی ته باغ پیدا میکنه کیرش زده بیرون سفید خوش فرم

کیر تو کس کیرش زده بیرون سفید خوش فرم

کیر تو کس قراردادم با مریض قبلی تموم شده بود و واسه مصاحبه مریض دیگه ای رو معرفی کرد من پرستار خونگی هستم.وارد خونه شدم خونه خیلی بزرگ و مجللی بود و یه پیرمرد بود .

با آلزایمر شدید و پرستارش که روزکار بود و من شیفت شب باید کار میکردم من موندم و یه پیرمرد که چپ و راست یه سوال رو صد دفعه ازم میپرسید و تو ده دقیقه فراموش میکرد سوار.

ویلچرش کردم و بردمش حموم لختش کردم تر و تمیزش کردم کمی پشم داشت حوصله به خرج دادم شیو کردمش تو حین شیو کردن کیرش از مالش های دست داشت بلند میشد تا حالا کیر به اون.

کلفتی ندیده بودم مثه باسلوق میموند سفید خوش فرم خودمم دوش گرفتم و خلاصه آوردمش بیرون رو تخت با حوله دراز کردمش تا خودمو خشک کنم وقتی برگشتم دیدم خوابیده حوله تنی که تنش.

بود رفته کنار و کیرش زده بیرون رفتم بیدارش کنم که لباس تنش کنم دیدم بیدار بشو نیست قرص های خواب آور کار خودشو کرده بود کیر تو کس ساعت ۷ قرار بود همو جلوی میلاد نور ببینیم.

مامانمو به بهانه خرید کتاب پیچندمو رفتم سر قرار، ۱ شلوار جین چسب با ۱ مانتوی کوتاه چاهارخونه قرمز مشکی‌ با ۱ شال مشکیو ۱ کیف همون رنگ با آرایش محو چهرمو مناسب کردجلوی .

میلاد دیدمش با ۱ تیپ مشکی‌ توسی‌ اومدو دست دادو رفتیم تو پاساژ دستم تو جیبم بود و سر به زیر که دستمو در اورد از جیبامو گذشت تو دستش، تضاد دستای یخ من با گرم اون دلمو لرزوند.

قرارامون ادامه داشت و حالا من میمردم واسه شهاب و اونم گویا دوسم داشت ، شب تولد هدا باز مهمونی بود، اما این مهمونی طولانی تر بود با هدا هماهنگ کردم که شب خونشو بمونم و مامانمو.

در جریان گذشتم قرار بود که شهاب بیاد جلوی کوچمون با آژانس دنبالم، از وقت دوستیم کیر تو کس با شهاب که حالا ۳ ماه بود سعی‌ کردم ۱ کم شیکممو آب کنم و به اصرار به جای عینک لنز گرفتمو چشمای.

مشکیه درشتم معلم شد تنها دردم ابرو هم بود که مادرم به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شدوقتی‌ پیراهن مشکی‌ بلایی زانمو تنم کردم کلی‌ خوشم اومد ازش سینه‌ام باز نبود اما تا کمرش از پشت چاک.

داشت بر عکس ابروهام مادر به تعارض جالبی‌ موافق مومک انداختن پایان بدنم بود و من هیچ جام مو نداشت پس پاهای بلریو با ۱ کفش مشکیه ۵ سنیتی تزین کردم آرایش به نسبت غلیظی با ۱ روژ.

قرمز زدمو مانتو روسری به تن رفتم سر کوچه بعد ۲ دقیقه آقا اومدن و من پریدم تو ماشیناز کیر تو کس نگاهش مشخص بود از تیپ‌ام راضی‌ منم بودم با بلوز سرمیو شلوار مردونه تسیش دلمو می‌برد، گونمو.

بوسید و گفت با روژ قرمزت قسط شکنجه داری قلبم ریختو با ناز گفتم با خودم آوردمش (از کی‌ من انقدر ناز دار شده بودم)چشمکی زد و گفت بپا ۱ هوو نبرمشکّل مهمونی عالی‌ بود اما من زیاده.

روی کردمو ۱ کم مست شدم، رقص تنگو که رسید شهاب بلندم کرد از رو صندلیو منو به جامعه متاهلها برد فکرشم نمیکردم به این زدایی با کسی‌ تنگو برقصمشیطون شده بودم هی‌ می‌خواستم لباشو .

ببوسم اما نمیزاشت و نمیدونستم چرابعد مهمونی میدونست شب میمونم خونه هدا اونقد مخمو کیر تو کس زد که راضی‌ شدم باهاش برم خونش چرا که مامانش اینا کیش بودن شاید تو حالت عادی نمی‌رفتم اما مستی.

از تخماش لیس زدم تا سر کیرش

شیطونی منو کشید باهاش تو آژانس …سرم رو شونش بود خواب بودم یا اثر الکل بود نمیدونستم بویی ادکلن تلخ بیژنشو می‌کشیدم بالا دست راستش رو بازوم بود و دست چپش رو رون لُختمبینیشو.

می‌کشید به موهامو نفس عمیق می‌کشید و منم ۱ دستم رو دستش بودوقتی‌ رسیدیم تو آسانسور تکیمو دادم به سینش انگار ۳۰ سال خانم شهر دارم چه نازی می‌کردم..برمگردند سمت خودشو گفتکه .

رژه قرمز میزنی‌….خمار نگاش کردم که لباشو چسبومد به لبمکمرمو گرفتو محکم لبمو مکید کیر تو کس، دهنمو باز کردمو زبونشو با زبونم لیسیدم، تو این ۳ ماه استاد لب گرفتن شده بودمبا صدای زنیکه.

وقت نشناس آسانسوری که گفت طبقه ۱۰ امّ راهم کردافتاده دنبالش رفتم در آپارتمانو باز کرد و گفت نوشا بیا داخل عزیزمدرو که بستو قفل کرد ترسیدامدلم لرزید یهو احمقانه مامانمو خواستم .

ترسو تو نگام دیدبغلم کردو‌ گفت، نترس کوچولوی منمانتو روسریتو درار منم برم ۲ چیزی بیرمم بپوشیوست حالشون ایستاده بودم که اس‌ام‌اس اومد از پرستو، از هل حلیم نیفتی تو دیگجند.

هشهاب اومد طرفمو گفت، این شلورکو تیشرت من اندازت می‌شه عزیزم من میرم بپشششهابجونم…، رفتم تو بغلشو دستمو انداختم در گردنش کیر تو کس. با خودم تعارف نداشتم می‌خواستم بیفتم تو دیگ.

شهابم تا اینجا حسن نیتو نشون داده بود اما مرض نداشت منو بکشونه تو خونش کهلبامون دوباره رفت تو هم که ایندفعه حرارت شهوت ازش میومد، با همون طریق لبالب رفتیم تو اتاقجلوی .

تخت دستش رو کمر لُختم بالا پاین میشد و لباش تو لبم، منم دستمو به موهاش بود‌و‌ کمرشزیب جلوی پیراهنو باز کرد و سینه‌ام افتاد بیرون رفت عقب و نگاشون کردجووووووووون کس دادن.

چشاش داشت آبشون میکردایندفعه خشن تر چسبید بهم و گوشمو لیسدو دستش رو سینم بود‌و‌ گاهی چنگشون میندخدو فشارشون میداد، هر لییییس به گوشم نفسمو تند میکرد دیگه نمیتونستم .

آهه نکشمو با یه آااااااااه ممتد اعلام کردم که دارم حال میکممبیکار نمندمو پیرنشو باز کردمو به سینه سفتش چند زدم و پشت گوششو مالیدم که انگار اونجا حساس بودپیراهنو کشید پاین .

و هولم داد رو تخت ۱ نفرشبهم زول زده بود‌و‌ شلوارشو دراورد زیر شرت مشکیش اژدهش نیمه بیدار بوداومد رومو از گوشم تا زیر گلومو لیسید شورتم خیس شده بوده همش ناعله.

می‌کردم آه و اوهم تو هوا بودکه جواب هماشون جووووووون ناعله کن عشقم بودشهاب کیر تو کس با صدای فوق حشریش گفت جون دوس درییییییییییییییعععه.

یکم به کیرش نگاه کردم خیلی ناز بود و نرم و سفید مالیدم و مالیدم حواسم به خر و پوفش بود نم نم داشت راست میشد تخماشو از لای پاش کشیدم بیرون مالیدم کیر تو کس وقتی کاملا شق شد دو برابر کیر.

خودم شده بود خودم خندم گرفته بود بیخیال شدم رفتم اما همش تصویر کیرش جلو چشام بود چند دقیقه بعد رفتم تو اتاق دیدم هم خودش خوابیده هم کیرش اصلا نمیخواستم باهاش کاری کنم ولی نمیتونستم.

چند سانت مونده بود به ته کیرش برسم کیر تو کس

چند ساله پرستارم همیشه شیو میکنم حموم میبرم اما امشب چم شده بود من اصن گی نبودم و نیستم از همجنس بازی بدم میومد چرا میخواستم بخورمش اونم واسه یه پیرمرد کیر تو کس.

رفتم بالکن یه سیگار کشیدم اما نشد که نشد ساعت شد ۲ نصفه شب بازهم بی اختیار رفتم تو اطاقش باید میخوردم ساک میزدم امتحان میکردم دستم بردم دور کیرش حلقه کردم سرمو کیر تو کس بردم .

شروع کردم میک زدن تا راست بشه و چند دقیقه بعد راست شد و لذت خوبی نصیبم شده بود هر چی بیشتر میخوردم بیشتر لذت میبردم البته لبخند رضایت رو روی لبای پیرمرد میدیدم خودمم خوشحال.

بودم از تخماش لیس میزدم تا سر کیرش با اشتیاق هرچه تموم میک میزدم اولین تجربه یه مرد بعد این همه سال ولی به همینجا ختم نشد باید تو خودم میکردم باید میکردم باید میکردم.

خیلی کلفت بود از بزرگی و کلفتی و درازیش خوشم اومده بود اما بیدار نمیشد و اگه بیدار هم میشد فراموش میکرد,همه چی واسه یه تجربه جدید فراهم بود یه پامو گذاشتم اونور تخت ولی شک.

داشتم حتی سر کیرش بره تو کونم میمالیدم به سوراخم انگار سوراخم وا داده بود خودشو یکم فشار دادم نرفت توش باید میرفت پاشدم رفتم یکم شامپو از حموم آوردم مالیدم سر کیرش و کونم با حرص.

و ولع خاصی نشستم سر کیر پیرمرد کیر خودمم شق شده تو دستم بود فشار دادم سرش رفت تو درد داشتم ولی درد بیشتری در انتظارم بود باید بیشتر میکردم تو کونم کیر تو کس.همزمان با مالیدن.

کیرم به کونم فشار میاوردم تا نصفه رفته بود داخل بیخیال نشدم بالا پایین میکردم کونم به کلفتی کیرش عادت کنه دیگه نمیشد بیخیال بشم و این فرصت بینظیر رو از دست بدم هر چی بیشتر میکردم.

تو کونم خودم نزدیک به اضا شدن میرسیدم همش چند سانت مونده بود به ته کیرش برسم و کونمو به زیر شکمش برسونم و داغی خایه هاشو حس کنم داشت آبم میومد ولی هنوز تا ته نرفته بود دستم.

رو از کیرم برداشتم کیرش به انتهای روده ام رسیده بود و درد داشتم اما ول کن نبودم با تموم سنگینی نشستم و تا خایه تو کون خودم جا کردم و دستم رو بردم پشتم تخماشو میمالیدم حالا موقع.

جق زدن بود و کیرمو گرفتم دستم که شروع نکرده پاچید بیرون و بهترین لذت رو از نوع خودش تجربه کردم کیر تو کس.

سکس دکتر سکس سیاه پوست کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس سکسی فارسی سکس فارسی سکس افغانی سکس با دختر داستان شهوانی sex irani

پستون گنده, پورن ویدئو, کون گنده, کیر عظیم, ممه بزرگ, میلف,
Milf Hunter – (Alexis Fawx, Charles Dera) – Garden Milf – Reality Kings
milf,rough,redhead,mom,big-tits,muscular,cuckold,cheater,big-dick,reality-kings,milf-hunter

کیر تو کس

x video download

7 thoughts on “کیر تو کس شکارچی میلف چه کس داغی ته باغ پیدا میکنه کیرش زده بیرون سفید خوش فرم

  1. Pingback: سکس کس
  2. این زن پستون گنده مامان منه اسمش رخشنده است وهمه کیر کلفتای محلمون ترتیبشو دادن و براش لاپستونی زدن. یه روز دزد اومده بود خونمون رفت تو تخت خابشو از پشت بغلش کرد دستتشو برد از زیر لباس پستون گنده مامانم رخشنده رو گرفت و کیرشو فرو کرد تو کوسش تا مامانم بیدار شد خاست داد بزنه آقا دزده لب مامانمو خورد و تند تند بهش تلمبه های ضربه ای زد و محکم به خودش فشارش داد تا آبش اومد و تا آخرین قطره آب کیرشو ریخت تو کوس مامانم رخشنده

    1. جووووون من دزدمو رخشنده رو لخت میکنمو کوسش میذارم و آبکیر میریزم تو کوسش تا حامله بشه

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *