فیلم سکس جدید آرژانتین جوانان و الاغ بزرگ را برای پول می دهد

فیلم سکس جدید آرژانتین جوانان و الاغ بزرگ را برای پول می دهد – بلوندی فسر

فیلم سکس جدید بلوندی فسر من سريع بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم و صبحانه سرورم را که آماده کرده بودم برداشتم و به اتاق آوردم و از ميسترس خواهش کردم که از من به عنوان ميز برای خوردن استفاده کنند که ايشون هم قبول کرد.

در مدتی که ميسترس صبحانه ميخورد از من به عنوان ميز استفاده ميکرد.

بعد از خوردن صبحانه ميسترس تصميم گرفت به دوستش (ميسترس الناز)تلفن بزنه که به اونجا بياد فیلم سکس جدید.اما قبل فیلم سکس ایرانی.

از اون به من گفت : برده زير پاهای من بخواب. من سريع زير پای ميسترس خوابيدم و ميسترس پاهاش را روی صورتم گذاشت و گفت :حالا ميتونی موقعی که با تلفن صحبت میکنم زير پایی من باشی.ميسترس مشغول صحبت با تلفن شدند.ومن هم زبر پاهاش بودم.

در حين صحبت ميسترس با انگشتهای پاش با لبهای من بازی ميکرد بلوندی فسر. ميسترس صحبتش را با تلفن تمام کردوبه من گفت: ميسترس الناز تا يک ساعت ديگه میاد. تو هم فعلا به آشپزخانه برو وميوه ها و شيرينی ها را از توی يخچال بردار و توی ظرفها بچين و بعدش به اتاق من بيا.

من هم دستور ميسترس را اطاعت کردم و بعد از آماده کردن ميوه وشيرينی ها اونا را توی اتاق پذيرايی و اوردم و روی ميز گذاشتم.
بعدش به اتاق ميسترس رفتم. ميسترس جلوی آينه پشت ميز آرايش نشسته بود و مشغول آرايش صورتش بود.لباسش را هم عوض کرده بود فیلم سکس جدید. من روی زمين زانو زدم و گفتم “:سرورم من در خدمتم”. ميسترس نگاهی به من کرد و گفت:”بلند شو از توی دراور يکی از جورابهای بلند و سياه منو بيار و پام بکن تا من آرايشم را تموم کنم”.

من سريع بلند شدم وبعد از باز کردن دراور ديدم داخل کشو چند جفت از جورابهای میسترس قرار داشتند که هرکدام به راحتی ميتونستند منو به زانو در بيارند.

جورابی که ميسترس خواسته بودند را آوردم و پاشون کردم . ميسترس هم نگاهی به ساعت انداخت و گفت :”ديگه ميسترس الناز بايد بياد. دلم ميخواد نشون بدی که چه برده خوب و حرف شنويی هستی.

وقتی که اومد کفشهاش را از پاش دربيار و اگه بهت گفتم :حتما از دستوراتش اطاعت کن فیلم سکس ایرانی.

هنوز حرف ميسترس تمام نشده بود که صدای آيفون بلند شد.سرورم به آيفون جواب داد و جلو در منتظر اومدن ميسترس الناز شد.من هم چهار دست و پا کنار پای ميسترس منتظر موندم .

ميسترس الناز داخل خونه شد و با سرورم سلام و احوالپرسی کرد.ايشون هم سن وسال سرورم به نظر ميرسيد بلوندی فسر. يک مانتوی زيبای طوسی با شلوار جين مشکی پوشيده بود فیلم سکس جدید. جورابهای سياه زیبايی به پا داشت و يک جفت صندل قشنگ قهوه ای توی پاهاش خود نمايی ميکرد بعد نگاهش به من افتاد و گفت:
“وای اين همون برده ات هست که پشت تلفن گفتی؟؟؟”
من هم سريع به ميسترس الناز سلام کردم و شروع به بوسيدن فیلم سکس جدید بلوندی فسر و ليس زدن صندلهای ايشون کردم.موقعی که ميخواست صندلهاش را در بياره با اشاره ميسترس بهش گفتم.” اجازه بديد من اين کار را براتون انجام بدم.

ميسترس الناز هم با يک لبخند اجازه داد. من هم صندلهای ميسترس الناز را با احترام از پاش دراوردم و توی جا کفشی گذشتم. سرورم همراه ميسترس الناز به اتاق پذيرايی رفت و به من گفت: “فعلا توی آشپز خونه بمون تا اگه لازم شد صدات کنم.

من هم توی آشپز خونه نشستم. حدود دو ساعتی گذشت . فیلم سکس جدید در اين مدت خانمها مشغول گفت و گو وخنده بودند و منم کم کم داشت حوصله ام سر ميرفت.که ميسترس صدام کرد:”بيا اينجا برده.”

من سريع بلند شدم و به طرف اتاق پذيرايی رفتم.سرورم به اتفاق ميسترس الناز کنار هم روی مبل نشسته بودند. فیلم سکس جدید جلوی سرورم زانو زدم وگفتم: “در خدمتم سرورم.” ميسترس گفت “زير پامون بخواب” من سريع اطاعت کردم و جلوی مبل دراز کشيدم.

خانمها پاهاشون را روی صورت و سينه من قرار دادند و به گفت و گوی خودشون ادامه دادند سكس مساج.

من هم مشغول بو سيدن کف پای میسترس الناز که روی صورتم بود شدم.

بعد از نيم ساعت میسترس الناز به اتفاق سرورم تصميم گرفتند برای ناهار به يک رستوران برند.
سرورم بلند شد و به میسترس الناز گفت:” من بايد لباس بپوشم و خودم را آماده کنم بلوندی فسر . فیلم سکس جدید يک کار کوچيک هم هست که بايد برای شرکت انجام بدم که فکر ميکنم نيم ساعتی وقت ببره.”بعد به من اشاره کرد و گفت:” تا وقتی که من اين کار را انجام ميدم ميتونی با اين کوچولو بازی کنی.تا من بيام”
سرورم به اتاقش رفت. و ميسترس الناز به من دستور داد که چهار دست و پا بشينم. بلوندی فسر من فورا اطاعت کردم و چهار دست و پا در مقابل ايشون قرار گرفتم .ميسترس الناز پا هاش را روی پشت من گذاشت و گفت:”آخ… چقدر لذت بخشه آدم پا هاش را روی ميز بذاره”.

بعد از چند دقيقه ميسترس الناز سوار من شدند و دستور دادند ايشون را دور اتاق پذیرايی بگردونم بلوندی فسر. من هم با انجام اين کار و اطاعت دستور ايشون.تونستم اونو خوشحال کنم آبلا دنجر.

بعدش ميسترس الناز روی مبل نشست و پا هاش را روی زانوهای من که مقابلش روی زمين نشسته بودم گذاشت و گفت فیلم سکس جدید:” جورابای من را در بيار.” من جورابهای بلند و زيبای ايشون را در اوردم و پاها شون را دو باره با احترام روی شونه ها وزانوهام گذشتم.

ميسترس الناز گفت:” آفرين برده ….تا اينجا که خوب بود.
من امروز فرصت نداشتم که دوش بگيرم و خودم را تميز کنم.ولی خيلی برام اهميت داره که پا هام هميشه تميز باشه .حالا هم از تو ميخوام که پاهام را با زبونت تميز کنی و مثل يک سگ خوب اونا را ليس بزنی.

من زود دستور ميسترس الناز را اطاعت کردم و شروع به ليس زدن پای راستش کردم.بعد پاش را بالا فیلم سکس جدید.

آوردم و شروع به ليس زدن کف پای ميسترس الناز کردم .از صورتشون معلوم بود که حسابی لذت میبره فیلم سکس جدید. بعد از بوسيدن انگشتای پاش اون را روی شونه ام گذشتم تا خشک بشه وپای چپش را هم کاملا ليس زدم وتميز کردم.

بعد از اينکه کارم تموم شد به دستور ميسترس الناز جورابهای ايشون را به پاشون کردم بلوندی فسر.

ميسترس الناز که کاملا راضی از کار من به نظر ميرسيد گفت:” آفرين.. تو برده خوب و وظيفه شناسی هستی و معلومه که کارت را خوب بلدی…يادم باشه موقعی که به ايران فیلم سکس جدید برگشتم اگه سرورت اجازه داد برده من هم باشی.

حالا ميخوام دستمو ببوسی و به خاطر اينکه اجازه دادم بهم خدمت کنی ازم تشکر کنی سکس برازرس.

من هم دست ميسترس الناز را بوسيدم و گفتم

”:از اينکه اجازه داديد به پاهای شما خدمت کنم ممنونم.اميدوارم روزی شما هم سرور من باشيد.”در اين موقع سرورم در حالی که لباس پوشيده بود از اتاقش بيرون اومد و به ميسترس الناز گفت:من آماده ام” و به من گفت”:برده زود کفشهای من و میسترس الناز را بيار و پامون کن که دير شده و بايد زود بريم.”
من اطاعت کردم . خانومها روی مبل نشستند و من کفشهای اونا را پاشون کردم فیلم سکس جدید. ميسترس الناز دستی به سر و گوش من کشيد و بيرون رفت. سرورم هم قبل از بيرون رفتن به من گفت:” ميتونی بری خونه. يادت باشه امشب هم منتظرتم.

بعد از رفتن خانومها من هم خونه را مرتب کردم و به خونه خودمون برگشتم بلوندی فسر.

خلاصه…اينطوری شد که من حس برده وميسترس و فوت فتيشی را با خاله ام تجربه کردم. فیلم سکس جدیدخاله ام بعد از چند ماه تن به ازدواج داد و از شرط بردگی شوهرش بدون اينکه چيزی به اون بگه صرف نظر کرد.

چونبرده ای مثل من پيدا کرده بود. بعدا از زبون خاله ام شنيدم که خانم الناز هم موقعی که به ايران برگشت از خارج همراه خودش يه خانم را به عنوان برده و نوکر خودش آورد. فیلم سکس جدید از اون به بعد هر موقع که شوهر خاله ام به خاطر ماموريتهای کاری يا مسايل ديگه ای به مسافرت بره يا شبی خونه نباشه به بهونه تنها بودن خاله ام پيش اون ميرم و برده اش ميشم sexy telugu video.

فیلم سکس ایرانی جدید زازی اسکایم سکس سیاه داستان سکسی سکس پاکستانی سکس دختر ایرانی

Argentina Shows Her Tits And Huge Ass For Cash – Blondie Fesser

5 thoughts on “فیلم سکس جدید آرژانتین جوانان و الاغ بزرگ را برای پول می دهد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *