فیلم سکس ایرانی جدید سبزه شاخدار می خواهد با خروس دوستش بازی کند

فیلم سکس ایرانی جدید این سبزه شاخدار می خواهد با خروس دوستش بازی کند

فیلم سکس ایرانی جدید من که ناراحت بودم که چرا اینطوری رو دست خوردم. پرسیدم منظورم چیه
خاله ام جواب داد:دوست داری برده من باشی و پا هام را ببوسی. من خودم هم اینکاره ام و هر موقع فرصت داشته باشم توی سایتهای بردگی برای خانمها و فوت فتیش میگردم. و کم کم به میسترس بودن علاقمند شدم.و دوست دارم يه پسر يا مرد را به بردگي بگيرم و تحت سلطه خودم داشته باشم،
میدونی چرا خواستگارام را رد کردم؟ چون اونا حاضر نبودند این رابطه را با من داشته باشند. بعد با خنده ادامه داد: اگه دوست داري میتونی برده من بشی و ميتونيم همين حالا شروع كنيم فلم سکس.
من كه اولش حسابي جا خورده بودم و تعجب كرده بودم ديگه نتونستم جلو خودم را بگيرم و جواب دادم فیلم سکس ایرانی جدید :راستش بدم نمي آد برده يك خانم باشم. و جلوي پاش زانو زدم و گفتم :خواهش ميكنم خاله تا مدتي كه من اينجام منو به بردگي قبول كنيد و سرور من باشيد.
خاله ام از جاش بلند شد وگفت: خيلي خوبه… حالا صبر كن تا من خودم را آماده كنم بعد صدات ميكنم فیلم سکس ایرانی.
يادت باشه فعلا برده مني و تو را به اين نام ميشناسم. تو هم بايد منو سرور و ميسترس خودت بدوني و دستوراتم را مو به مو اجرا كني.
من هم كه از خوشحالي داشتم بال در مي آوردم گفتم اطاعت ميشه سرورم . از اتاق اومدم بیرون و منتظر موندم سکس الکسیس.
خاله ام بعد از چند دقيقه لباسهاش را عوض كرد و منو صداكرد فیلم سکس ایرانی جدید.
(اجازه بديد از اينجا به بعد واژه های ميسترس و سرور را به کار ببرم)
وقتي وارد اتاق شدم ديدم ميسترس روي يك مبل نشسته. اون يك تاپ كوتاه خردلي به همراه يك دامن بلند لخت كه تقريبا تا مچ پاهاش ميرسيد پوشيده بود. جورابهاي بلند سياه وتقريبا نازكي پوشيده بود و صندلهايي خردلي رنگ به پا داشت.

موقعي كه منو ديد گفت چهار دست و پا به طرفش برم.

من هم سريع روي زمين نشستم و چهار دست و پا به طرف پاهاي ميسترس حركت كردم. موقعي كه جلوي پاهلش رسيدم سرم را خم كردم و گفنم: سرورم من در خدمتم .
من برده شمام و فقط امر شما را اطاعت ميكنم. ميسترس كه از اطاعت من خوشش اومده بود گفت:يادت باشه به خاطر هر نا فرماني و اشتباهي كه انجام بدي تنبيه ميشي ولي اگه وظايفت را خوب انجام بدي تشويقت ميكنم.
من كه كم كم داشتم مشاعرم را از دست ميدادم گفتم : امر امر شماست سرورم.
ميسترس گفت: حالا دلم ميخواد كفشهام را با زبونت تمييز كني فیلم سکس ایرانی جدید من بدون معطلي شروع به ليس زدن صندلهاي زيباي ميسترس كردم.و با دقت و وسواس خوبي كف اونها و بقيه جاهاي اونها را حسابي تميز كردم و برق انداختم.
ميسترس گفت: حالا كفشهام را در بيار. من شروع به باز كردن بند اونها كردم و با احترام زيادي كفشهاي ميسترس را در آوردم.و كنار مبل گذاشتم telugu sexvideos.
سرورم جوراب سياه بلند كفه دار زيبايي پوشيده بود .ضمن اينكه ميدونستم پاهاي زيبايي داره فیلم سکس ایرانی جدید. ميسترس پاهاش را روي شونه ها و زانو هاي من گذاشت و چند دقيقه به همين حالت موند. من در همون حالت به ميسترس گفتم: سرورم اجازه ميديد پاهاي زيباتون را ببوسم؟ميسترس جواب دادند:اين وظيفه توست برده من و همين حالا بايد انجام بدي.
من مشغول بوسيدن پاي سرورم شدم و روي پاهاي سرورم را در حالي كه اون ميخنديد ولذت ميبرد بوسيدم .
بعد كف پاهاي ميسترس را با احترام روي صورتم گذشتم و بوسيدم فیلم سکس ایرانی جدید.چند دقيقه اي مشغول بوسيدن پاهاي ميسترس بودم كه اون گفت: حالا پاهام را ماساژ بده ومن مشغول ماساژ دادن پاهاش شدم.

مدتي گذشت. ميسترس گفت: برده جورابام را در بيار و پاهام را ليس بزن.

من هم بلا فاصله اطاعت كردم و جورابهاي ميسترس را در آوردم و شروع به ليس زدن پاي سرورم كردم.بعدش انگشتهاي پا هاش را دونه دونه بوسيدم و شهوانی.
كف پاي سرورم را ليس زدم فیلم سکس ایرانی جدید. سرورم پاشون را روي شونه ام گذاشت و دستور داد كه اون يكي پاش را ليس بزنم و من هم اطاعت كردم.مدتي مشغول ليس زدن پاي ميسترس و تميز كردن اونها بودم.تا سرورم اجازه دادند اون كار را تموم كنم.
ميسترس به من گفت:ديگه دير وقته و وقت خوابيدن رسيده.اما قبل از اون بايد دندونهام را مسواک بزنم.
همون لحظه به دستور ميسترس چهار دست و پا روی زمين قرار گرفتم و ايشون سوار من شدند و به طرف دستشويی حرکت کردم فیلم سکس ایرانی جدید. جلو در دستشويی که رسيدم سرورم پايين اومد وگفت همينجا بمون تا من برگردم. بعد از چند دقيقه سرورم بيرون اومد در حالی که من بوی خمير دندون خوشبويی را که به دندونش زده بود حس ميکردم.
ميسترس دوباره سوار من شدند و به دستور ايشون به اتاق خواب رفتم. توی اتاق خواب میسترس روی تخت نشست وبه من گفت: آفرین برده من امشب وظايفت را خوب انجام دادی و فکر ميکنم برای امشب کافی باشه. حالا ميخوام به عنوان پاداش اجازه بدم امشب زير پاهای قشنگم بخوابی..
من جلوی ميسترس تعظيم کردم و گفتم : سرورم من دستوراتتون را اطاعت میکنم و مطيع و برده شما هستم فیلم سکس ایرانی جدید.
سرورم به خواب رفتند و من طبق دستور ايشون پا ها شون را روی صورتم گذشتم و بعد از بوسيدن اونها به خواب رفتم.
اميدوارم که از قسمت قبلی داستان خوشتون اومده باشه. قسمت دومش را تقديمتون میکنم. فیلم سکس ایرانی جدید خوشحال ميشم که نظر بدبدصبح روز بعد زودتر از خواب بيدار شدم.خاله ام هنوز خواب بود. تصميم داشتم اون روز بهتر از ديشب دستورات را انجام بدم.

بلند شدم و به دستشويی رفتم و بعد از شستن دست و صورتم به اتاق بر گشتم و منتظر موندم تا خاله ام بيدار بشه.

موقعی که بيدار شد پرسيد:”شب راحت خوابيدی؟؟ “گفتم: آره . خاله ام گفت:خوبهيکی از دوستام قراره به خاطر کار همسرش مدتی به خارج بره و قراره امروز برای خدا حافظی پيش من بياد. من گفتم: خاله اگه ممکنه برنامه ديشب را ادامه بديم و شما هنوز سرور من باشيد.خاله ام گفت: ميدونی اين دوستم اسمش النازه و اون هم فیلم سکس ایرانی مثل من افکار ميسترسی داره سکس گروهی ایرانی.
ولی نه به اندازه من.. به همين خاطر جز من واون هيچکسی حتی همسرش هم اين موضوع را نميدونه. از تو هم ميخوام که پيش خودمون بمونه. … ..من هم به خاله ا م قول دادم که به کسی چيزی نگم.خاله ام گفت :حالا اگه اون بياد حاضری جلوی اون هم نقش نوکر و برده من را بازی کنی ؟ ؟؟من گفتم: باشه…. حتی حاضرم دستورات ا يشون هم را اطاعت کنم و انجام بدم فیلم سکس ایرانی.

به شرط اينکه شما هم چيزی در مورد اين که من خواهر زاده شمام نگيد. خاله ام هم قبول کرد.

بعد گفت : من حاضرم. شروع ميکنيم(از اينجا به بعد از واژه های سرور و ميسترس استفاده ميکنم.)ميسترس از جاش بلند شد.و به طرف كمد لباسهاش رفت. از داخل كمد يك پيراهن و يك حوله برداشت. يك حوله هم جلوي من انداخت و گفت: برده من ميخوام به حمام برم و دوش بگيرم.
تو هم موقعي كه من در حمام هستم فیلم سکس ایرانی جدید .بايد تخت من را مرتب كني. بعدش به آشپزخونه برو و صبحانه من را آماده كن. البته میتونی قبل از اون خودت اونجا صبحانه بخوری. بعد از آماده شدن صبحانه من با اين حوله جلو در حمام بيا و منتظر من باش.من همانطور كه روي زمين نشسته بودم چهار دست وپا به طرف ايشون رفتم و پاي ميسترس را بوسيدم و گفتم: تمام اوامر شما را اطاعت ميكنم سرورم.
كه ناگهان ميسترس عصباني شد ومو های من را گرفت و منو بلند کرد وبعد از کشيده ای که به من زد گفت:يادت باشه تا بهت دستور ندادم هيچ كاري انجام نميدي…  فیلم سکس ایرانی جدید من كه بهت نگفتم پا هام را ببوسي. و منو روی زمين رها کرد. من هم فورا روی زمين زانو زدم و با التماس گفتم:ببخشيد سرورم .ديگه تکرار نميشه… قول ميدم بدون اجازه شما حتی آب نخورم فیلم سکس ایرانی جدید.
ميسترس به طرف حمام رفت و من مشغول انجام وظايفم شدم. فیلم سکس ایرانی جدید و بعد از آماده کردن صبحانه پشت در حمام حوله به دست منتظر موندم.چند دقيقه ای گذشت و ميسترس از حمام بيرون اومد.به دستور سرورم پاهاشون را با حوله ای که دستم بود خشک کردم .
بعد از اون چهار دست وپا شدم و سرورم سوار من شدند و دستور داد به اتاق نشيمن برم Step Mom hot free.
وقتی به اونجا رسيدم.ميسترس روی مبل کنار تلفن نشست وگفت:حالا صبحانه منو بيار برده.

زازی اسکایم سکس سیاه داستان سکسی سکس پاکستانی سکس دختر ایرانی

3 thoughts on “فیلم سکس ایرانی جدید سبزه شاخدار می خواهد با خروس دوستش بازی کند

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *