سکس وحشی نوجوان ناز به سختی در الاغ فاک شده بدون توقف مقعد نزدیک

سکس وحشی نوجوان ناز به سختی در الاغ فاک شده بدون توقف مقعد نزدیک

سکس وحشی داوود رو میبینم دوست پسر سابقم ،مشغول لاس زدن با ملیکاست .به خیال خودش میخواد حرصِ منو دربیاره!نمیدونه که چقدر تو کفِ برادرشم و هدف اصلیم از شروع رابطمون نزدیک شدن به کاوه بوده!

متوجه نگاه خیرم میشه طبقِ همون تصورات احمقانه خودش لباشو غنچه میکنه وابروهاشو با ناراحتی توهم میبره،سرشو کج میکنه و ژست یه ادم ناراحتو به خودش میگیره جوری که انگار داره به حالم تاسف میخوره!خب خودش خواست! به سمتشون حرکت میکنم…

میدونم چند وقته داره رو ملیکا کار میکنه سکس داستانی.

بچه مایه ست و خوش هیکل،از این تیریپ دخترا که جلوشون سکس وحشی فحش بدی ابروهای نازشونو تو هم میکشن و ناراحت میشن،همونا که عاشق خانواده و زندگی رنگارنگشونن ،از اونا که خط قرمز دارن!بخوام خلاصه بگم نقطه ی مقابل .

من بود! حتی تیپشم زمین تا اسمونی با من فرق داشت لباسِِ حریر بلند و صورتی کمرنگش در ترکیب با اون موهای طلاییِ تضاد کاملی با تیپ مشکی و موهایِ بنفش و آبیم بود از پشت سر نزدیک میشم صداش واضح تر میشه معلومه .

هنوز متوجه حضورم نشده رو به داوود غر غر میکنه_تو فقط گفتی مشروب هست .

وقتی میبینتم صداش قطع میشه،قیافش درهم میشه میدونم چقدر از من متنفره،داوودم حسابی ترسیده میدونه هیچ دیوونه بازی ای از من بعید نیست و در ضمن خودش اول کرم ریخته! درسته حالت عادی ندارم ولی خودمو خیلی خمارتر و بالاتر نشون میدم.

بازوی داوودو میگیرم و رو به ملیکا میگم:کس مس چه خبر دافی جون؟خب شروعِ خوبی بود از خشم سکس وحشی صورتش قرمز میشه و داوود میتوپه بهم:خفه شو تارا،از اینجام گمشو برو.چند بار پشت سر هم پلک میزنم مظلومانه نگاهش میکنم .

ولی خودت چشمک زدی و خواستی بیام اینجا صدای ظریف و شاکی ملیکا ،دلمو خنک میکنه

داوود! نگاهش میکنم اشک تو چشماش جمع شده داوود سعی میکنه اوضاع رو درست کنه_دیوونست این!نمیبینی چشاشو ؟تو حالتِ عادی نیست .خودمو آویزونش میکنم _بیا بریم خونه من،مثل دیشب !من دلم تو رو میخواد دختره یِ احمق با ناراحتی.

ول میکنه و میره،یه دقیقه فکر میکنم اگه من جاش بودم قطعا خشتک خودمو میکشیدم رو سرم،از چرت و پرتای سکس وحشی تو سرم خندم میگیره داوود چند ثانیه با عصبانیت نگاهم میکنه دستشو عقب میبره ،میبینم که مشتش چطور میلرزه و دوست داره تو صورتم فرو بیاد.

به زور خودشو کنترل میکنه دستشو پایین میندازه و میگه یکی طلبت ! صدامو کلفت میکنم به تقلید از لحنِ سینماییش میگم یکی طلبت!بعدم غش غش میخندم و ادامه میدم: گهِ اضافه خوردی نخوردیا،منو تهدید میکنی؟دماغتو بگیرم پس میوفتی سکس خشن.

از صدقه سر من پات به اینجور جاها باز شده در واقع تو و و اون دوست دختر تیتیشِِ تنگت اینجا وصلهِ ناجورید نه من… سکس وحشی حرصش میگیره،خشمگین به عمقِ چشمام نگاه میکنه:از اولشم معلوم بود چه جنده ای هستی،حال بهم زنِ نچسب!مکث نمیکنه و جیم میزنه.

پوزخندِ صداداری میزنم!خوشم میاد ازم میترسه… بیخیالِ داوود سرمو با ریتمِ موزیک تکون میدم که یه دفعه کاوه رو میبینم که به سمتم میاد ،چشمای کشیدشو دوس دارم!همه چیزشو دوست دارم…

میبینم باز زدید به تیپ و تاپ هم_داداشت کسخله میشناسیش که سکس وحشی.بلند بلند میخنده،آخ که دلم میخواد دورش بگردم!صدای خوش آهنگش منو به خودم میاره.

میخوایم با بچه ها بریم یه چرخی بزنیم،میای؟قبول میکنم،بعد پوشیدن شال و مانتوم بیرون میزنم وسوار ماشین میشم .کاوه صندلی شاگرد میشینه .خودمو پویان و دوست دخترش شادی عقب و در نهایت کسی که ازش متنفرم میادو پشت فرمون میشینه.

میبینم کاوه با چه عشقی نگاهش میکنه،

از خشم اشک تو چشام جمع میشه ناخونامو تو رونام فرو میکنم تا گریم نگیره و تابلو نشم! لباشون که تو هم میره،چشمامو با درد میبندم…پویان متوجه بهم ریختیگیم میشه سعی میکنه جو با مسخره بازی عوض کنه.

حالا نمیشد این گی بازیاتونو نزارید جلو چشمِِ ما؟حالمون بهم خورد… تیام در حالی که چشم سکس وحشی از صورت کاوه برنمیداره لبخندی میزنه و میگه: باید عادت کنید!هرجا دلم بکشه میخورمش.

همه تظاهر به خنده میکنن،خوشم نمیاد انقدر تو چشمم

از نگاه های پرترحم شادی و پویان و همینطور ازدهن کجیایِ تیام متنفرم،تنها کسی که نمیفهمتم همون کاوه ی احمقه…از اینکه قبول کردم بیام پشیمون میشم حرص دادن ملیکا و داوود خیلی بیشتر بهم میچسبید .

تیام از آیینه نگاهم میکنه نیشخند کجی میزنه و یه ابروشو بالا میندازه .حرصم میگیره،سعی میکنم خودمو کنترل کنم حالا بهت نشون میدم که تارا ناراحت نمیشه،نیش بخوره،صدبرابر تلافی میکنه.

رو به کاوه میکنم و میگم :کاوه،اون سجاد ماسِلز و یادته؟امشب همش آمارتو میگرفت.برمیگرده گنگ نگام میکنه سکس وحشی سکس دختر.

سجاد چی چی؟شادی ریسه میره و میگه منظورش: ماهیچس!نه یارو سیکس پک داره .پویان چشماش گرد میشه و میگه: تو از کجا میدونی سیکس پک داره؟همه از لحن بامزش میخندن و کاوه ام که دوزاریش میوفته نیشش وا میشه و میگه.

نه بابااا؟سجاد؟حاتمیو میگی دیگه؟خب حالا چیا گفت؟از گوشه چشم به تیام نگاه میکنم،سفت فرمونو چسبیده سکس وحشی و با گاز دادن سعی میکنه خودشو کنترل کنه،آروم میگیرم هر چی بیشتر میسوزه من خوشحال تر میشم

باید باهم حرف بزنیم تارا _چه حرفی،خالی نشدی؟حتی تو که به کون میگی باسن تا حالا ده بار جنده خطابم کردی،میدونم ازم بدت میاد همه از من بدشون میاد سکس وحشی ،توام برو دنبال همون ملیکا جونت هرچی باشه مثل من غربتی و بی تربیت نیست…

اشک تو چشام جمع شده ولی نمیزارم بچکه،هیچوقت نمیزارم!دستمو میگیره لبخند مهربونی میزنه و میگه :چرا انقدر تظاهر میکنی به چیزی که نیستی؟محکم خودمو عقب میکشم_اتفاقا من همینم!این تویی میخوای منو با اون استانداردای کیریِ تو سرت یکی کنی.

دست از سرم وردار و بزار به درد خودم بمیرم.

نوچ خانوم خانوما اون موقع که دوست دخترو منو میپروندی فکر اینجام میکردی،پکرم بزار یکم بگیم بخندیم دو تامون از این حال و هوا بیرون بیایم،میدونم توام ناراحتی _یبارکی بگو من دلقکتم دیگه.

مرگ کاوه نه نیاار دیگه. یه لحظه جو سنگین میشه من متعجب سکس وحشی از اینکه چرا باید همچین قسمی بده ساکت میشم و اونم جوری که انگار بی اراده این حرفو زده به فکر میره .به خودم میام و میگم :اوکی بیا بالا.وارد

اپارتمان کوچیک و نقلیم میشیم ._بشین تا بیام. سریع خودمو به اتاقم میرسونم لباس تنگمو از تنم بیرون میکشم ،سینه هام که چند ساعت تحت فشار بودن رها میشن یه درد خفیف و توشون احساس میکنم سکس حشری.

تصمیم میگیرم یه دوش بگیرم هم کمی عرق کردم و هم پنجاه درصد احتمال میدم کارم با داوود به تخت بکشه. سکس وحشیشورتمو در میارم میخوام حوله رو دورم بگیرم اما پشیمون میشم داوود که تا حالا هزار بار منو لخت دیده.

نزدیک حموم میشم ،میبینمش که تلویزیون میبینه. میخوام صداش کنم اما بازم ترجیح میدم اینطور کون لخت نبینتم حوله رو جلوی کسم میگیرم و بازومو به نک سینه هام سکس وحشی میچسبونم _داوود.حتی روشو برنمیگردونه!بهتر!!_من یه دوش میگی…

هنوز حرفم تموم نشده جوری سرشو میچرخونه که سکس وحشی میترسم و حرف تو دهنم خشک میشه.نگاه خیره ش به اندامم چشامو گرد میکنه داد میزنم: بپا چشت نیوفته کف زمین اشغال !چته مثل کص ندیده ها منو نگاه میکنی؟ خندش میگیره و میگه.

ببخشید واکنش غیر ارادی بود چی خواستی بگی؟_من یکم عرق کردم یه دوش میگیرم توام اینطوری لش نکن رو مبل پاشو یه سکس وحشی چیزی بچین باهم بخوریم پوزخندی میزنه.

منظورت کره خوری

سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید زازی اسکایم سکس سیاه داستان سکسی سکس پاکستانی سکس دختر ایرانی

Cute teen hard fucked in the ass – Non Stop Anal – Close up – Anal orgasm mia khalifa xnxx

4 thoughts on “سکس وحشی نوجوان ناز به سختی در الاغ فاک شده بدون توقف مقعد نزدیک

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *