سکس سیاه پوست کوچولو برده یک کیر دفه بعدی ک بهت گفتم کیرمو بخور باید بخوری

سکس سیاه پوست دستشو کرد تو شرتم

سکس سیاه پوست رفتم خونه حسابی بدنمو برای شکنجه اماده کردم گفته بود بستگی داره ک من چ قد بهش حال بدم.. کاشکی این بدنو نداشتم.. لباسایی ک داده بودو تن کردم ی پالتو کشیدم روش.

رفتم پایین رانندش منتظر بود سوار شدم تو اینه خودمو نگا کردم ارایشی کرده بودم ک صورتمو زیبا تر نشون میداد از در ک رفتم تو سلام کرد و فقط نگاش کردم همون اول زد تو گوشم گفت.

وقتی میگم سلام منتظر جوابشم ن اینکه مثه گربه زل بزنی بهم منم زیر لبی جوابشو دادم گفت میدونی ک ب کارا و تحمل امشبت ربط داره یه شب رویایی سکس سیاه پوست..خندید و رفت رفتم تو.

پالتومو در نیاوردم زیرش ی سوتین قرمز بود ک ی تور از زیرش اویزون بود تا زیر باسنم و ی شرت قرمز ک جلوش بند داشت…اومدم بشینم ک گفت اتاق…رفتم تو اتاق پشتم اومد روبروش.

وایستادم .پالتومو دراورد پرت کرد رو میز گف به به چ بدن سفیدی داری تو لعنتی چرا زودتر نیومدی …با ی دستش سرمو گرفت موهای بلوند و بلندمو چنگ زد لباشو گذاشت رو لبام اونیکی.

دستشو کرد تو شرتم با دوتا دستم صورتشو گرفتم و میبوسیدمش خودمو میمالیدم بهش مثه جنده ها..گفت بشین اومدم بشینم ک موهام گرفت کشید بالا گفت نشنیدم گفتم چیو گفت هرچی میگم.

میگی چشم ارباب سکس سیاه پوست..لبامو فشار دادم و گفتم چشم ارباب..موهامو ول کرد و نشستم با چشاش اشاره کرد ب کیرش شلوارشو دراوردم گفت مثه ننه مرده ها هی اشک نریز حالمو بهم زدی.

حال بده تا فردا بت حال بدم زود باش..کیرشو دراوردم فک کنم 20 سانتو میرفت ولی خیلی کلفت نبود اما تا مغزم میرفت همین جوری زل زدم ک حلم داد گفت اه حوصلمو سر بردی بغل میز.

کمرم خورد ب دیوار کمر بندشو برداشت گف بخواب ب پشت شرت و سوتینم درار سکس سیاه پوست…میلرزیدم نمیتونسم مغزم ارور میداد شرت و سوتینمو دراورد برم گردوند سینه هام ب کفه سرد.

دفه بعدی ک بهت گفتم کیرمو بخور باید بخوری

میخورد دهنمو بست گفت جیغ بزن کمربندو میزد رو بدنم سگکش میخورد بهم رو ب مرگ میرفتم گف دفه بعدی ک بهت گفتم کیرمو بخور باید بخوری حوصلمو سر نبری .

محکم میزد روبا سنم دستامو میکوبیدم کف زمین و جیغ میکشیدم کمربنو پرت کرد موهامو گرفت بلندم کرد ب زور وایستادم رو پاهام گفت حالا بخور گفتم چشم ارباب فیلم های سکس.

نشستم جلوش کیرشو گرفتم تو دستم قبلنم خورده بودم ولی برای کسی و ک دوسش داشتم ن ب زور…لبام حالت غنچه گذاشتم سر کیرش زبونمو میکشیدم سرش لیسش زدم .

دورشو کردمش تو دهنمو میخوردم براش سرمو فشار میداد سکس سیاه پوست و بهم میگفت فوق العاده ای تو دختر..همه کیرشو کردم تو دهنم دراوردم تخماشو کردم تو دهنمو میخوردمش.

از تخماش تا سر کیرشو لیس میزدم..کیرشو دراورد دستامو با کمر بندش پشتم بست تکیم داد ب دیوار سرمو گرفت تو دستاش تو دهنم تلمبه میزد دستو پا میزدم دیگه داشم.

بالا میاوردم ک سرمو کوبید ب دیوار سکس سیاه پوست و ولم کرد ی سیگار روشن کرد رفت سمت پنجره …بدن درد گرفته بودم هیچ غلطی نمیتونسم بکنم سیگارشو ک تموم کرد دوباره اومد سمتم .

پرتم کرد رو تخت دستامو باز کرد ..دستامو گرفت بالا گفت فقط صدای ناله هاتو بشنوم سینه هامو میخورد میزد روش میمکید سکس سیاه پوست …نوک سینه هامو گاز گرفت ک از ته دلم جیغ کشیدم .

از بغل بالش گیره لباس بر داشت نوک سینه هامو گرفت با تعجب نگاش میکردم ک زد نوک سینه هام گفتم تورو خدا غلط کردم دردم میاد ااه اایییییییی اه تورو خدا برش دار .

گف خوب حالا خفه شو تا در موردش فکر کنم سکس سیاه پوست پوست کوچولو برده یک کیر دفه بعدی ک بهت گفتم کیرمو بخور باید بخوری kandie monaee.

دیلدو رو فشار داد تو کسم سکس سیاه

پاهامو ب تخت بست دستامو جفت کرد بغل هم بست ب تخت چشام بست بوی سیگارش میومد…چند باز زد رو کسم از زیر چش بند دیدم سیگار لب دهنشه دیلدو رومیخواد بکنه تو کسم گفت اه بکش.

منم بلند اه میکشیدم ک دیلدو رو فشار داد تو کسم دیگ از ته دلم داد میزدم اون چیزی ک میترسیدمو اورد سکس سیاه پوست..گذاشت پایین پام ی دیلدو دیگه اورد سیگارشو برداشت اورد سمت گردنم.

فشارش داد ک از درد سوختن جیغ میزدمو خودمو تکون میدادم ک تخت تکون میخورد خنده ای کرد چشم بندمو باز کرد دیلدو رو برداشت گفت لیس بزن منم لیس زدم نرفت توش دوتاشو دراورد .

انگشتاشو کرد توش بعد کل دستشو کرد تو کوسم کمرو میداد بالا خیلی دردم اومده بود دستشو دراود دوتا دیلدو هارو کرد تو سرشو تنظیم کرد دم کونم گفت اماده منم گفتم بله ارباب ..گفت جرت میدم ام شب.

و روشنش کرد ..تند تند تو کونم میرفت و دیلدو ها تا ته توم بود دستامو میکشیدم سمت کوسم داشتم میمردم جیغ میکشیدم..گف جیغ بزن دوس دارم …گفتم تورو خدا بسه دارم میمیرم سکس سیاه پوست .

گوله گوله اشک میریختم من از بی دی اس ام متنفر بودم …درد همه بدنمو گرفه ..دیگه جیغامو از ته دل میکشیدم نمیدونسم چقد گذشته ک خاموشش کرد دست و پامو باز کرد از کونم خون اومده بوده .

دیلدو هارو یهو دراور ک بی جون ناله کردم محکم گیره هارو کشید گریه میکردمو اه میکشیدم از درد اومد روم کیرشو گذاشتم دم کوسم گردنمو گرفت کرد تو کوسمو تلنبه میزد چنگ.

میزدم ب دستاش محکم تلنبه میزد احساس میکردم الان کیرش از دهنم میاد بیرون تف میکرد روم میگف اه بکش جنده التماس کن میزد رو سینه هام صورتم ..همه جام قرمز بود سکس سیاه پوست.

دیگ اشکام تمو شده بود و فقط ناله میکردم…ی تلنبه محکم زد و ولم کرد نشست لبه تخت و گفت بدو ..گفتم چشم ارباب بزور خودمو کشیدم پایین ک جیغم درومد همه جام کبود بود کیرشو .

خوردم ک ولم کرد گفت جنده خوبی حالا گورتو گم کن سکس سیاه…تا شبای بعدی…گفتم چشم ارباب پالتومو برداشتم فقط اون ماله خودم بود خون باسنم بند اومده بود ولی.

درد میکرد نفهمیدم چجوری خودمو روسوندم دم در و بی هوش شدم سکس سیاه پوست.

کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس سکسی فارسی سکس فارسی سکس افغانی سکس با دختر داستان شهوانی sex irani

آب کیر,پورن ویدئو, خفت کنی, سکس بردگی, سکس خشن, سکس وحشی, کیر بزرگ,کیر سیاه, کیر شق, کیر مالی, ممه کوچک
Submissived – Submissive Ebony Gets Spanked Choked Dominated
Petite ebony In Pink Fishnets Gets Dominated By A Huge White Cock
cumshot,black,hardcore,interracial,rough,doggystyle,spanking,ebony,bigcock,cowgirl,submissive,domination,sextoy,bdsm,submission,choke,spank,submissived,kandie-monaee

سکس سیاه
x video downloader

2 thoughts on “سکس سیاه پوست کوچولو برده یک کیر دفه بعدی ک بهت گفتم کیرمو بخور باید بخوری

  1. Pingback: سکس دکتر
  2. Pingback: پورن هاب
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *