سکس زیبا بزگترین کون و با این سواری دادن باید طلا گرفت خیلی جنده واری آه و ناله میکرد

سکس زیبا حشری شدن زن همسایه

سکس زیبا ما توی یه آپارتمان دو طبقه زندگی میکنیم و کلا دو واحد بیشتر نداره ، ما طبقه اول و همسایمون که زن و شوهرن طبقه دوم که رابطمون باهاشون خیلی خوبه و رفت و آمد زیاد داریم .

من یه دوست دخترم دارم که اونم ۲۸ سالشه اسمش سیما و خیلی دختر خوب و نسبتا خوشگلیه که چند ساله باهمیم و واقعا درکنار هم لذت میبریم ، در ضمن خیلی هم دختر خوش سکسیه .

و تو این چند سال هر دفعه که باهم سکس میکنیم از دفعه قبل بیشتر لذت میبرم ولی مشکلی که دارم اینه که خونمون خیلی کم مکان میشه سکس زیبا و بیشتر من باید برم خونشون .

چون اون تک دختره و معمولا مامان باباش نیستن . هفته قبل خانواده من تصمیم گرفتن برن مسافرت و منم که حسابی کار داشتم باهاشون نرفتم و ازینکه چند روزی خونه خالی میشه .

حسابی خوشحال بودم و صبحش به سیما گفتم بعد از ظهر بیا خونمون که حسابی عشق و حال کنیم ، عصر که از سرکار اومدم دیدم خدا رو شکر ماشینهای همسایمونم تو پارکینگ نیستن .

و همه چیز برای یه بعد از ظهر سکسی داره مهیا میشه سکس زیبا ، از زن همسایمون بگم که یه خانم ۴۳ سالس قدش متوسط و هیکل و قیافشم معمولیه ولی صدای خیلی سکسی داره و خیلی.

با ناز و ادا حرف میزنه ،هیچ وقت برای نزدیک شدن بهش تلاش نکردم چون مطمئن بودم آخرش شر درست میشه ، خلاصه اون روز عصر سیما اومد خونمون و حسابیم به خودش رسیده بود.

شهاب مردم بسِشروع شده تازه عزیزمممسرشو کشید بین پام و از رو شرت دماغشو به کسم مالید و انگشت کرد که جیغ زدمجووووووووووووووونم کست چه آب اورده نوشاشورتمو.

کشید پایئنو ۱ هوو با دیدنش وحشی شدو‌ زبونشو کرد لشهای وای سکس زیبا خودا ئه‌ من دیگه تمومی نادشچوچلمو که مکییید و لیسید دستش که رو سینم بالا پاین.

شد حس کردم از رونم تا ش شیککم داغ شده با فشار آاااااااااااااااااااااااااهههههه و آب مو خالی‌ کردمسرشو اورد بالا چونش خیس بود دستمال و دادم بهش منو خودشو پاک کردو‌ اومد.

روملبمو بوسید چشام بسته بودنوشا…آروم گفتم بلهچشاتو باز کنباز کردم توش خجالت بود ، لبمو بوسید و گفت مرسی‌ که اجازه دادیشروع کار به بوسیدن لبم ، و مالیدن سینم، تا حال.

بیامسفتی لای پام نشون میداد که اونم می‌خواد آروم شهخوابوندمش رو تخت اومدم سکس زیبا روش بین پاسه نشستم و مثل خودش سرمو بشرتش نزدیک کردمو با دماغم به کیرش مالیدمبا آاه ااش .

فهموند پورن‌های که دیدم بی‌ فیده نبودهشرتو کشیدم پایئنو ۱ کیر نسبتا کلفته ۱۸ سانتی پرید بیرونلبمو دورش گذشتمو سرش لیسیدمو زیرشو با دست مالیدم اونقد تکرار کردم تا کمرش.

خیلی جنده واری آه و ناله میکرد

سیما خانم تو سکس خیلی آه و ناله میکنه و سر صداش زیاده اون روزم که من بهش گفتم هیچ کس تو آپارتمان نیست خیالش راحت بود و دیگه خیلی جنده واری آه و ناله میکرد آخرشم رفتیم.

حموم و تو حمومم حسابی عشق و حال کردیم و آخرشب رفت خونشون ، منم که حسابی تخلیه انرژی شده بودم رفتم بخوابم که یه دفعه دیدم خانم همسایه پیام داده که چه خبرت بود امروز ؟

من حسابی جا خوردم و فهمیدم این احتمالا تمام مدت خونه بوده ، ازش کلی عذر خواهی کردم و بهش گفتم من دیدم ماشینهاتون نیست فک کردم کلا نیستید سکس زیبا، اومدم خونه بخوابم ولی.

جنابعالی بدجوری داشتی دختر رو میکردیش و صداتون نذاشت من بخوابم “ این حرفو که زد من خیلی تعجب کردم که چطوری یه دفعه اینجوری شد ، بازم ازش عذرخواهی کردم ولی.

اون ول کن نبود همش پیام میداد و میپرسید دختر کی بود و از کجا پیداش کردی و ازین حرفا ، بنده خدا فک کرده بود جنده پولی زدم ، منم بهش گفتم دوست دخترمه و خیلی دوسش .

دارم و یه کمی باهاش حرف زدم و خوابیدم ، خیلی میخواست بحث بکشونه به روز قبل و اون سر و صداها و اون دختره ، منم هی میخواستم بپیچونمش تا اینکه گفت راستش دیروز.

به اون دختر خیلی حسودیم شد ، من که حسابی ازین حرفش هنگ کرده بودم یه کمی چرت و پرت گفتم تا رسیدیم به خونه سکس زیبا. تا رفتیم تو به من گفت بیا بریم یه چایی شهوانی.

بخوریم و منم قبول کردم ، رفتیم تو نشستیم به حرف زدن که یه دفعه گفت امشبم دوست دخترت میاد که من گفتم نه بعد گفت پس آزادی و میتونی به من کمک کنی.

تکون خورد و گفت بوخورشهههههههکردم تو دهانم اما دندونم بهش خورد و خودش کشید عقبببخشید شهابمفدا سرت عشقم برگردشهاب از کونامشب نه حالمم خرابه ،به صورت سجده شدم .

و کیشو مالید و انگشت کرد به چاک کسماهههههم بلند شد ، نکنی‌ تو هاحواسم هسسس ، صداش سگ حشری بودلای چاک کونو کسم جلو عقب کرد و لممبری کنمو چنگ میندختوو.

ناعله میکردیم کسم باز ترشح داده بدو حرکت کیرش تندد تر شودآاه سکس زیبا و اهههههه ۲تا مون با حرکت کیرش لای پام بالاخره به اوج رسید ابسو خالی‌ کرد بین پمممو.

همون لحظه کسم هم دوباره خالی‌ شد افتاد روم و خسته گفتعاشقتم نوشامنم عزیزم۲ دقیقه دراز بکشیم بعد پاکت می‌کنم خودمنرسیدم بگم باشه و خوابم برد تا صبحلخت که صبح.

بغلش پا شدم حس ۲گانی داشتم سریع خودمو شستم ۱ نت گذشتمو با ۱ آژانس به سمت خونه رفتم …..-دوست عزیز اول از همه ببخشید اگه نگارشش.

ایراد داشت و تایپ بد بود، دوم هم که نظر یادتون سکس زیبا نره خوب و بعد فحشو تشویق ممنون میشم  نوشا.

آبمو ریختم رو شکمش سکس زیبا

دفگفتم آره چه کار دارید که یه دفعه رفت دوربینشو آورد و گفت من میخوام ازم عکس بگیری ، قبول کردم و رفت تو اتاقش و تا لباساشو عوض کنه وقتی برگشت دیدم یه لباس.

مجلسی پوشیده و یه کمی ژست گرفت و منم چنتا عکس ازش گرفتم ، دوباره رفت یه لباس سکس زیبا دیگه پوشید که یه کمی لختی بود و منم کم کم داشتم هیزی میکردم سکس زیبا، یکی دوبار.

دیگه رفت لباس عوض کرد تا اینکه رسید به یه لباس خواب خیلی سکسی و من تازه فهمیدم چه گوهر نابیه ، پوست بدنش فوق العاده صاف و تمیز بود و سینه های نسبتا بزرگش تو اون لباس سکسی بدجوری منو.

هوایی کرده بود سکس زیبا، خودشم فهمیده بود که من کم کم دارم حشری میشم که یه دفعه گفت میخوام چنتا عکس کاملا لخت ازم بگیری ولی قول بده شیطون نشی که منم یه باشه ی آروم گفتم و لخت لخت شد .

هنوز عکس سوم یا چهارم نگرفته بودم که بهش نزدیک شدم و گفتم بیا ببین اینا سکس زیبا خوبه ؟ تا دوربین دادم بهش تا عکسارو ببینه یه دفعه بغلش کردم و اونم هیچ مقاومتی نکرد سکس زیبا، خیلی خیلی داغ .

بود و لپاشو گل انداخته بود ، شروع کردم به لب گرفتن که یه دفعه از حال رفت و بردمش رو تخت خوابوندمش و پریدم روش حدود دو سه دقیقه هیچ واکنشی نداشت تا اینکه صدای آه و نالش یه کمی.

بلند شد منم که داشتم کار خودمو میکردم و هم باورم نمیشد دارم چه کار میکنم و هم سکس زیبا داشتم حسابی لذت میبردم‌ که یه دفعه انگار ارضا شد و دوباره از حال رفت بعد از چند دقیقه هم خودم ارضا شدم.

و آبمو ریختم رو شکمش و همونجا بغلش خوابیدم سکس زیبا، بعد که بیدار شدیم کلی بغلم کرد و ازم تشکر کرد و بهم گفت سکس زیبا ازت خجالت میکشم ولی این بهترین سکسم بود.

کیر تو کس سکس دکتر سکس سیاه پوست کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس سکسی فارسی سکس فارسی سکس افغانی sex irani

Beautiful brunette Brit has the juiciest bubble butt around.

Paige Turnah has the biggest ass in porn.

anal,fucking,big,ass,huge,milf,brunette,doggystyle,juicy,oil,rubbing,booty,massage,thick,brazzers,dirtymasseur

سکس زیبا

x video download

4 thoughts on “سکس زیبا بزگترین کون و با این سواری دادن باید طلا گرفت خیلی جنده واری آه و ناله میکرد

  1. Pingback: سکس سوپرxxx
  2. Pingback: برازرز
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *