سکس دکتر پرستار حشری با ممه های نمناک سوراخ کونم و کیرش پس که کون ندادی Brazzers

سکس دکتر داغی کیرش خمارم میکرد

سکس دکتر از بچگیم عاشقش بودم برادرمو میگم که 5سال ازم بزرگتر بود اما از اونجایی که من از اون دسته دخترایی بودم که بلوغ زود رس داشتم طرز دوس داشتنم فرق کرد و تمام.

احساس جنسیم زوم شد رو کسی که عاشقش بودم همه کاری میکردم تا بفهمه بهش حس دارم همیشه با لباسای کوتاه و جذب جلوش میچرخیدم یا گاها با شورتک رو پاهاش میشستم و داغی .

کیرش حسابی خمارم میکرد یا وقتایی که حموم میرفت منم بزور خودمو میچپوندم تو حموم به بهونه اب بازی باهم حموم کنیم چقدرم که به بهونه کیسه کشیدن حسابی خودمو که سینه های.

تازه درومدم تو چشم میزد میمالیدم بهش بیشتر شبام که به بهونه ترس میرفتم اتاقش و موش میشدم تو بغلش یوقتا که از پشت بغلم میکرد حسابی کونمو جا میدادم رو کیرش اما داداش ما.

اقا تر از این حرفا بود که بخواد از راه بدر شه یا شایدم خنگ تر سکس دکتر وقتی دیدم از ایشون بخاری گرم نمیشه با دوست داداشم به اسم سامان دوست شدم پسری دراز و قدبلند.

عین شلنگ برعکس کیرش که کوچولو بود اولین سکسم با سامان بود که حسابی از خجالت کونم درومد و از اون موقع من عاشق کون دادن شدم درد داشت اما سامان کارشو بلد .

بود رابطمون چند ماه با سکسای زیاد میگذشت که یه شب که داشتیم سکس چت میکردیم و من غرق حرفای تحریک امیز سامان بودم یهو دیدم که علیرضا گفت خوش میگذره؟بعله.

تمام چتای منو از پشت سرم داشت میخوند چنتا سیلی محکم به کون لختم زد جوری که پوستم میسوخت پس ابجیم جنده شده اره.

یهو شرتمو کشید پایین با این که ارزوم بود با علیرضا باشم ولی خجالت کشیدم لپای کونمو باز کرد و سوراخمو نگاه میکرد سکس دکتر میبینم حسابی از کونت کار کشیدی گشادش کردی .

نه بخدا کاری نکردیم -همین الان تو چت میگفتی کونت کیر میخواااااد الان معلوم میشه دادی یا نه که یهو دوتا از انشگتاشو کرد تو سوراخم و من حواسم نبود بجای آی گفتن یه آه سکسی کشیدم.

که دوباره یه چک محکم زد به لپ کونم -پس که کون ندادی ارررره سکس دکتر داداشت اینجاس و تو میری به غریبه ها کون میدی خودم هرشب هرشب جرت میدم.

من به معنای واقعی ترسیده بودم ولی نه از عصبی شدن علیرضا بلکه از اون کیری که از شلوارش دراورده بود یه کیر کوتاه ولی شدیدا کلفت و من همونجا فاتحه کونمو خوندم سکس دکتر.

سوراخ کونم و کیرش

اما داداشیم اومد دراز کشید روم خیلی با صبر و حوصله از لاله گوشم شروع کرد به خوردن تا لبام هرچند ثانیه یه گازم میگرفت که یادم نره هنوز عصبیه از لبام لیس زد تا گردنم اونجارو انقد.

میک زد که حسابی کبود شد همینجوووووری میومد پایین و سینه هامو میمالید اما نخوردشون بجاش به هرکدوم دوتا سیلی محکم زد که خیلی دردم اومد بعدش منو بصورت داگ استایل دراورد.

و شروع کرد سوراخ کونم تا کسم رو لیسیدن انقدر لیسید و با چوچولم بازی کرد پاهام سکس دکتر میلرزید اما با یه سیلی دردناک دیگه نزاشت ارضا بشممم سوراخ کونم و کیرشو حسابی چرب کرد.

و هرچی زور میزد سر کیرش بره من هی فرار میکردم رو به جلو اخر سر مچ دستامو گرفت و کشید سمت خودش و کیرشم هل داد تو کونم واقعا تازه اون موقع فهمیدم درد کون دادن.

یعنی چی جوری که نفسم حبس شده بود و نمیتونستم نفس بکشم کمی بی حرکت مونده بود که عادت کنم و بعدش شروع کرد به تلمبه زدن بازیگران پورن.

-ابجی کوچولو کی داره کون خوشگلتو میکنه هان کیر من بهتره سکس دکتر یا سامان داداشیت هرشب اینجاس که ابتو بیاره.

داستانی که امروز آغاز کردم به نوشتنش حقیقت محض نیست اما حقیقت توش در جریانه، امیدوارم خوشتون بیاد لطفا منو راهنمایی کنید تو مشکلات و ضعف داستانم تا بتونم داستانای بهتری بنویسم.

چون بالاخره همه ما واسه ۱ دلیل تو این سایت هستیم دیگه ؛)خیلی‌ تو دوران نوجونیم خوشگل به حساب نمیومدم، چون مادرم نمیذاشت ابروهامو بردارم و زیر عینک طبیم چشمام گم شده بود.

موهام همیشه چتری بود ، و یه کم تپل محسوب میشودم ، کّل ۲ سال اول دبیرستان به شیطنیم گذشت از گذاشتن ترقه تو دفتر ناظم تا کش رفتن ورقه. اما سر مساله پسر همیشه ضعیف بودمو.

اون از ترس مادرم نبود از ترس قیافم بود ، با این که زیاد شنیده بودم بگن نوشا چه چسمی سکس دکتر قشنگی‌ داری چه پُست روشنی داری اما همیشه فک می‌کردم اینا کس کس و شعر و ۱ پسر با من.

دوس نمی‌شه که بخواد دوست پسرم باشه ، جالبیش این بود که دوستان پسر زیادی داشتم اما اونا همیشه منو در حد ۱ دوست معمولی‌ دیدنو منم در دلمو بستم که اونا هم ۱ دوست معمولی‌.

بمونن اما نشد بین پایان کشمکشم ۱ جا دلم رفت۲۱ اردیبهشت بود و من سال دوم دبیرستان که دوستم هدا یه مهمونیه مخلوط گرفت قبلن از این مهمونیا می‌گرفت اما هیچوقت نشده بود منو.

دعوت کنه اما نمیدونم چی‌ شد که بهم گفت توام بیا، ذوق کردم همه دوستم بودن، مهممنی سکس دکتر شب جمع بود و اون روز ۴شنبه خیلی سعی‌ کردم به مادرم دروغ نگم اما مادر من آدمی‌ نبود که.

جمبه شنیدن حقیقت و داشته باشه بالاخره پیچوندمشو به بهانه مهمونیه دخترونه رفتم. نمیدونستم چی‌ بپوشم آخر هم تاپ مشکیه یقه‌ ۳ سانتی با ۱ شلوار جین دمپا گشاد پوشیدم موهای کوتامو.

درست کردمو با ۱ آرایش اندک رفتم، از سر ذوقم نفر اول بودم فقط هد او برادرش بودن روی اپن آشپز خونه قلیون و چیپس و مزئو ۲ شیشه ودکا‌یی‌ انگور بود، همه بچه‌ها میگفتن مادر .

حین خوردن چوچولمو میمالید سکس دکتر

هدا بازه و راحت حالا باورم شدالقصه داستانو کوتاه کنم مهمونی شروع شد و من پشیمون از لباسم همه دوستم دامنی کوتاهو تاپ تنشون بود همین‌جور که هاج واج بودم پرستو زد دم باسنمو.

گفتخوب کونی‌ داریا نوشا(خندم گرفت) برو بابابه سینهی بازش زول زدم دستش ۲ تا شت بود داد دستمو گفت بزن یخت باز شهدفعه اولم بود اما صبر نکردمو رفتم بالا سوخت تا پاین .

و سرفه کردم و پرستو خندید و رفتدفعه اولته (صدای پسرنی منو برگردوند)آره( قدش بلند بود با موهای کوتاه سربازیو ته ریش مردونه )دستشو اورد جلو گفت شهابم، دوست.

شما چطورمنم افتخار رقص میدی(هنگ کردم می‌خواد با من برقص) آروم سرمو تکون دادمکلم داغ بود از ودکا بود یا از برخور دست شهاب..همه میدونستن تو دوستم رقص من.

حرف نداشت ۴ ۵ سال کلاس رقص میرفتم و اعتماد بنفسمو تو پیست رقص به ۳ برابر میرسوندمبد سکس دکتر رقص چشای متعجّب شهاب ثابت کرد که متهیرشب با شادی برگشتم خونه.

و خوابیدم به فکر شهاب و خودمو توهماتم واسه آیندموندوشنبش هدا منو ۱ گوش‌ گیر اوردو گفتشاب شمارتو می‌خواد نوشاشماره منو (باورم نمی‌شد)آره دیگه بدم یا نه خر خوش شانسبده.

یکم در مورد این آقا شاب آمار بده باباهدا چهرش راضی‌ نبود و مختصر گفتپیش دانشگاهی ، ریاضی‌ میخونه بچه سعادت آباد دوست فامیلیمننگامو تو چشای هدا انداختمو گفتم تو ناراحتی‌ .

از این قضیهنه و رفتبا تعجب موندمو سعی‌ کردم به چیز بعدی فک نکنم، عصر ساعت ۶ بود که اولین اس‌ام‌اس شهاب اومدطولی‌ نکشید که فهمیدم شب مهمونی از سادگیمو چهره.

شرقیمو رقصم خوشش اومدهاولین قراره ما با کلی‌ ترس من و کلی‌ خواهش اون ۵شنبه هفته بعدش اتفاق افتاد خونه ما شهرک بود و خوب زیاد دور نبودیم از هم .

وقتی این حرفارو میزد از ته دل آه و ناله میکردم به ارزوی همیشگیم رسیده بودم بهترین تنبیه عمرم بود سکس دکتر همینجوری تو کونم تلمبه میزد و یه دستش سینمو گرفته بود و یه دستش.

رو چوچولم بود انقد کرد تا یک ربع بعد تو کونم ارضا شد و کیرشو دراورد و یه دستمال چپوند تو کونم و بغلم افتاد از خستگی منم افتادم تو بغلش همینجوری که موهامو ناز.

میکرد با صدای بمش میگفت چقد دوسم داره اومد روم و لباشو چسبوند به لبامو حین خوردن با دستش چوچولمو میمالید انقدر ادامه داد تا ارضا شدم سکس دکتر.

سکس سیاه پوست کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس سکسی فارسی سکس فارسی سکس افغانی سکس با دختر داستان شهوانی sex irani

برازرز, بلوند, پستون بزرگ, پورن ویدئو, کون گنده, کیر شق, میلف
Doctors Adventure – (Julie Cash, Keiran Lee) – Bedside Manner – Brazzers
hardcore,blonde,milf,rough,uniform,nurse,big-ass,doctor,bbw,brazzers,big-tits,thicc,cuvy

سکس دکتر

x video download

3 thoughts on “سکس دکتر پرستار حشری با ممه های نمناک سوراخ کونم و کیرش پس که کون ندادی Brazzers

  1. Pingback: لزبین سکس
  2. Pingback: سکس xxx
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *