سکس دختر باکره اولین سکس زندگی من پس از باکرگی کوس دلچسب باکره

سکس دختر باکره اولین سکس زندگی من پس از باکرگی کوس دلچسب باکره

سکس دختر باکره دختره باکره دلم میخواست سکس کنم ولی هیچی از سکس نمیدونستم. فقط یه شرت پام بود. موهای بلندمو از پشتم جمع کردم و از زیر گلوم پیچیدم دور گردنم. حس خوبی بهم میداد.

وقتی چیز خوشبویی مثه موهام به گردنم برخورد و محاصره ام میکرد. آروم دستمو کردم توی شرتم چشمامو بستم حتی قدرت بلند شدن هم ندارم پایان بدنم سست شده با کلی شیطون دات کام.

زحمت از روی تخت خودمو جمع جور میکنم لبه تخت میشینم پاکت سیگارمو برمیدارم نخ اخرو درمیارم این لعنتی هم تموم شد سکس دختر سیگارمو به یاد دود سیگاری که توی موهام فوت.

میکرد روشن میکنم حتی موقع سیگار کشیدنم اون خاطرات لعنتی رهام نمیکنه روی سرامیکهای سرد کف اتاق دراز میکشم سکس دختر چشامو میبندم یه پک به سیگارم میزنم اره معشوقم شده.

روزا و شبا باهاش عشق بازی میکنم دستم به سمت کسم میلغزه و پایین میره توی رویاهام خاطرات سکسمو با کابی سکس دختر مرور میکنم حتی فکرشم وسط پاهامو خیس میکنه انگشتمو.

توی سوراخم میکنم لزج شده با دست چپم سینه هامو چنگ میزنم دارم لذت میبرم لبامو گاز میگیرم و تنها چیزی که میخوام کیر کابی که واسه یه بار هم که شده بیاد و حس زنانگی سکس الکسیس.

منو ارضا کنه چقدر خوب این کارو میکرد…. اره میکرد اما دیگه نیستش اشک از گوشه چشمم جاری میشه و یادم سکس دختر میره که حتی تا چند لحظه پیش دلم چی میخواست صدای.

زنگ منو به خودم میاره دستمو از شرتم بیرون میکشم و لباس خواب تور سفیدمو روی شونه هام میندازم سکس دختر و گره میزنم کی میتونست باشه جز امیر سام درو باز کردم منتظر بودم تا بیاد.

اولین سکس زندگی من پس از باکرگی

برگشتم از عصبانیت چشام قرمز شده بود تو صورتش نگاه کردمو منو به خودش نزدیک کرد لباشو روی لبام گذاشت ولم کن سام نکن تو رو خدا ولم کن روی همون سرامیکای سرد کف.

اتاق که کلی باهاش خاطره داشتم… دویدم به سمت اتاقم گوشه اتاق نشستم و زانوهامو سکس دختربغل کردم حتی دیگه اشکی هم واسه ریختن نداشتم پایان بغض هامو با سیگارو ویسکی سرکوب.

کرده بودم سام وارد اتاق شد جلوم وایساده بود فقط پاهاشو میدیم که داشت به سمتم سکس دختر می اومد جلوی پاهام نشست دستمو گرفت اون تنها کسی بود که حتی توی بدترین لحظه.

ها هم کنارم بود اما هیچ وقت حتی فکر عشق بازی با اون هم به سرم نزده بود اونم با کی با سام هم بازی دوران بچگیم تو افکارم غرق بودم که گرمی بوسش روی دستام منو به شهوانی.

خودم اورد لولیتا میدونی چه روزای به من میگذره وقتی میبینم داری خورد میشی نمیتونم سکس دختر بشینم نگاه کنم خودتو نابود کنی تو رو خدا واسه یه بارم که شده تو چشام نگاه کن بزار.

ببینم منو هم اندازه اون عوضی دوس داری حتی یه ذره هم تو زندگیت جایی ندارم صداش به بغض تبدیل سکس دختر شده بود سرمو بالا گرفتم تو چشاش خیره شدم سرشو برگردوند نمیخواست.

چشای خیسشو ببینم دستمو سمت صورتش بردم گرم بود بعد مدتها گرمای صورت یه سکس دختر مردو داشتم حس میکردم انگشتمو روی لبش گذاشتم و چشامو بستم بوسه ای به انگشتم زد.

دستش روی پاهام میلغزید بالا اومد و گره لباسمو باز کرد تور سفید از روی شونه هام روی زمین افتاد تنها چیزی که سکس دختر تنم بود یه شرت لامبادا تور سفید بود که واسه عشق بازی با خودم.

پوشیده بودم و همیشه جلو ایینه با سیگارم عشق بازی میکردم اما الان تو دستای سام بودم دیگه خبری از کابی نبود اون لعنتی الانم از افکارم گورشو گم نمیکرد چشامو باز کردم سام به.

بدنم خیره شده بود و فقط نگاه میکرد پاهامو جمع کردمو گفتم چیه تا حالا ندیدی دستمو گرفت سکس دختر بلندم کرد گفت دیدم اما تو رو نه هیچ وقت چون بهم این اجازه رو نمیدادی.

کوس دلچسب باکره

منو به دیوار چسبوند و لباشو روی لبام قفل کرد لبامو میخورد و دستشو روی سینم گذاشتم بود با نک سینه هام بازی میکرد اخ ….

سام جونم زبونش روی گردنم میلغزه و پایین میره به سینه هام رسید سینه مو توی سکس دختر دهنش میکنه شهوت داره دیونم میکنه دستم توی موهاشه و سرشو به سینه هام فشار میدم.

دستشو توی شرتم میکنه بین پاهام خیس شده سرشو از روی سینم برمیداره و جلوی سکس دختر پام زانو میزنه انگشتشو از شرتم بیرون میکشه به خیسی دستش نگاه میکنه لبامو گاز میگیرم.

شرتمو پایین میکشه و خیره به کسم میشه سام میخوام دراز بکشم سکس دختر جونم بیا خودم میخوابونمت روی تخت بغلم کرد و روی تخت گذاشتم پاهامو باز کرد و یه بالش زیر کمرم .

گذاشت با دستش لای کسمو باز کرد و زبونشو روی کسم کشید آه ه ه ه ه سام بخورش ….. لباشو روی کسم میکشه و میخوره ابمو روی لباش میریزم با لبای که فیلم های سکس.

طعم کس خودمو میده به سمت لبام میاد و با هم طعم کسمو سکس دختر میچشیم دیوونه تو نمیخوای لباساتو دربیاری دکمه های پیرهنشو باز کردمو از تنش بیرون کشیدم.

حالا کمربندشو باز کردم سفتی کیرشو زیر دستم حس میکردم شلوار جینشو از تنش دراورد فقط یه شرت سکس دختر تنش بود که شق شدن کیرشو واضح نشون میداد دستمو روی بدنش میکشیدم عضلاتش زیر انگشتم حس .

میکردم بدن برنزه و سکسی سام منو شهوتی کرده بود شهوت

از تو چشام بیرون میزد از تخت پایین پریدم لبه تخت نشوندمش و شرتشو از پاهاش بیرون کشیدم و چی میدیدم یه کیر کلفت نمیدونستم دارم چیکار میکنم زبونم روی کیرش.

غلط میدادم کیرشو هل دادم توی دهنم اب دهنمو روی کیرش ریختم خیس شدنش سکس دختر باعث شد منقبض شدنش رو حس کنم دستمو گرفت و محکم روی تخت منو انداخت سکس دوربین مخفی.

دوباره پاهامو باز کرد و شروع کرد سکس دختر به خوردن کسم الان فقط یه کیر بزرگ جلوم بود که میخواستم بره تو وجودم سام میخوامش من اون کیرتو میخوام بکنش تو کسم کیرشو روی کسم .

گذاشت لای کسم بالا پایین میکرد دستمو دور کمرش حلقه کردمو سمت خودم سکس دختر کشیدمش کیرش توی کسم رفت آخ خ خ خ خ کسم لبامو روی لباش قفل کردم لبامو میخوردو توی کس داغم.

تلمبه میزد کسم از هم باز شده بود اب کسم روی کیرش میریخت ار کنار کسم بیرون زده بود کیرشو بیرون کشید و منو به پشت خوابوند پاهامو بهم چسبوند و از پشت تو کسم کرد کسم تنگ.

تر شده بود و دردم میاومد دستامو محکم گرفته بود و تلمبه میزد ………. آبشو لای کسم خالی کرد …..نوشته لولیتا.

دوتا از انگشتام آروم وارد واژنم شده بود. چند لحظه ترس و چند لحظه سکس دختر تردید. نمیتونستم ازین حس جدید بگذرم. دهنمو رو به سقف باز کرده بودم و نفس نفس میزدم و دلم میخواست یه چیزی توش باشه.

به دست هیچکس نیافتاده بود جز خودم. آرزو میکردم ای کاش یه مرد این کارو باهام کرده سکس دختر بود تا این حس ترس رو بندازم تقصیر کس دیگه و مثه یه خاطره بد فراموشش کنم نه خود احمقم.

الکسیس تگزاس کس مامان ,الکسیس آماتو,سکس اول,دختر باکره تینجر آمریکایی  کیر جامایکایی دوربین مخفی آماتور ,سکس با مشتری تاپ پورن ,کس مسکو .

کس تنگ جنده خانوم کوچولو ,زن قحبه ,پورن ویدئو آنال ,کردن از کون,بلوند سکسی مامانی حشری ,میلف و تینیجر کس مامان ,اورال سکس , سکس خانوادگی ,مادر و پسر سارا جی ,داگ استایل ,پورن استایل ,سکس خشن آماتور .

داگ استایل ,جولیا ,پورن میلف ,سارا جی ,معلم,ساک ,فیلم سکسی نینا هارتلی ,میلف ,هول ,معلم حشری.

کس دادن
سکس مقعدی
فیلم سکسی کوتاه
سکس سیاه
داستان سکسی
سکس پاکستانی
سکس دختر ایرانی
دانلود فیلم سوپر
زازی اسکایم

فیلم سوپر جدید دانلود فیلم سکس سکس xxx لزبین سکس س کس سکسی آمریکا

سکس دختر باکره اولین سکس زندگی من پس از باکرگی کوس دلچسب باکره
سکس دختر باکره اولین سکس زندگی من پس از باکرگی کوس دلچسب باکره

BLACKED Petite Riley Reid Tries Huge Black Cock In Her Ass BLACKED Candice Dare Ass Fucked by Huge Black Cock BLACKED Girlfriend Adriana Chechick Cheats With a Huge Black Cock BLACKED Elsa Jean Cant Keep Her Hands Off BBC

BLACKED Petite Riley Reid Tries Huge Black Cock In Her Ass

سکس