سکس خانوادگی در داخل خانه برادرش در تولد 18 سالگی خود را به یک خواهر تعجب می دهد

سکس خانوادگی سالها می گذشت و ما همچنان در آرزوی کس بودیم

سکس خانوادگی بنابراین برخلاف میل باطنی نمی تونستم ارتباط برقرار کنم الان هم که یا کسی نیست یا اگرم باشه پا نمی ده خلاصه اینو بگم که من با سکس و این چیزها خیلی زود آشنا شدم .

فک کنم 10 سالگی دلیلشم به خاطر یکی از فامیلا بود که جلوم جلق می زد و سکس خانوادگی… ماهم از همون موقع جلقو شروع کردیم و خیلی در هوای کس بودیم و جلق می زدیم تا اینکه بالاخره صبرم.

تموم شد می خواستم هرجوری شده برای یه بار هم که شده سکسو تجربه کنیم تا راحت شیم بنابراین تصمیم گرفتم برم ترکیه سکس خانوادگی.

داستان واقعیه که بین من و دختر داییم رخ داده دوست دارید باور کنید یا نه موم زنگ زد که شوهرش با برادرش برای کار اومدند تهران شغل شوهرش بنایی بود که بچه دومش یی یکماهی .

میشد که به دنیا اومده بود که گفت میخاد بیاد تهران هم تفریح هم شوهرشو ببینه که با اتوبوس اومدند من رفتم ترمینال جنوب دنبالشون یکم دیر کردم که منتظر نشسته بود که من رفتم تو ترمینال که گفت دستشویی.

داره گفت بچشو بگیرم گرفتم بچش گریه زاری میکرد زیاد یکی اومد گفت بچتو اینجوری بکن ساکت شه گفت ننش پس کجاست گفتم دستشویی بعد اومد رفتیم سوار ماشین شدیم گفت اول ببرمش پیش شوهرش.

گفتم باشه بردمش شوهرشم اومد با هاش که رسیدیم خونه شامو خوردیم بعد یی اتاق جدا دادیم خابیدند صبح شوهرش رفت کار که یی چند روزی اونجا بودند که با هم قلیون میکشیدیم تا اینکه رفتند شهر خودشون.

اصفهان که یی مدتی گذشت عید شد گفت 100هزارتومان پول قرضی میخاد منم دادم که بعد از یکی دوماه یی گوشی لمسی خریده بود من که داشتم برنامه های واتساپ تلگرامم داشتم که سلام کرد نشناختمش.

اول یی فیلم جلق زدن پیرمردو براش فرستادم که بعد گفت خجالت و داستان از اینجا شرو سکس خانوادگی شد که کم کم با هم چت میکردیمو حرفهای عادی که هی یواش یواش ازم میپرسید که دوست دختر داری منم چون.

اول بهش اعتمادنداشتم نمیگفتمتفرقه میرفتم که بعدش شروع به پول گرفتن کردو حسابش زیاد شد که یواش یواش قربون صدقش میرفتم چون وضع مالیش خوب نبود اول جواب درست نمیداد که بعد مخشو.

زدم از دوست داشتنش میگفتمو میگفتم میخامت که همینجوری تا نصفشب چت میکردیم که یبار گفت یک میلیون بده واسه پیش خونه کم دارند منم دادم خونه رو گرفتند تشکر کردو دعوتم میکرد خونشون .

که یک روز راه افتادم شب که رسیدم گفتم شهرتون که گفت بیا خونه منم رفتم بعد گفت نوبت دکتر داره یزد برای بچه اولش که بردمشون تو راه کلی خرج براشون میکردمو رفتیم رسیدیم دکترم رفتیم بعد.

رفتیم بازار غروب شده بود اونجام کلی خرید کرد شبم گفت بریم یجا شام بخوریم رفتیم سکس خانوادگی یی جای سنتی تو یزد شامو خوردیم قلیونم کشیدم راه افتادیم به سمت اصفهان منم جلوش سیگار نمیکشیدم که خودش.

به شوهرش گفت یی نخ سیگار بده بکشه دادو من کشیدم که ساعت 5صبح رسیدیم خابیدیم تا لنگ ظهر بعدش بعداضهرش گفت بریم خرید شوهرشو فرستاد جایی که دیر کرد ما رفتیم خرید ییجا تو اصفهان.

سیتی سنتر که اونجام براش سنگ تموم گذاشتم شب شد برگشتیم شبشم کباب کردیمو خوردیم میوه اورد بخوریم که من یی دونه موز گذاشتم بشقاب دادم دست بچش براش ببره که نخورد فردای اون روز.

رفتم خونه ننش با داداشش شب موندم صبح زود اومدم بیرون رفتم خونشون ترسید سکس خانوادگی که بکنمش شوهرش نبود سر کار رفته بود که وقتی دیدم ترسیده گفت ببرمشون خونه خارسوش بردمشون بعد .

خودم رفتم که بعد دیگه چت کردنامون دوباره شروع شد که بعد از ییسال دیگه باز رفتم خونشون که رومون یکم باز شده بود که وقتی رسیدم خوشحال شد گفت شام نخوردیم پیتزا بخر بیار منم.

از یی جایی نزدیک سی سه پل پیتزا خریدمو بردم شامو خوردیم دیر وقت بود خابیدیم زمستان سکس خانوادگی بود ها هم خیلی سرد بود که صبح شوهرش نمیخاست بره سر کار چون بهش شک داشت منو بیدار.

کرد گفت سویچ ماشینتو بده ساعت دو میاد گفت نمیخاهی زود بری گفتم نه منم دادمش رفت که بعدش درو قفل کرد گفت شوهرش یواشکی میاد به خاطر همین قفل میکنه که سکس خانوادگی منم خابم نبرد گفتم.

بیا حرف بزنیم که اومدو حرف میزدیم بغلم نشسته بود که دستشو گرفتم نوازشش کردم که کم کم داشتم با هاش حال میکردم که خابوندمش رو تخت خودمم خابیدم روش ازش بوس میگرفتم که گفتم ممه میدی.

البته قبلا هم رفته بودم ولی سکس نکرده بودم توی یکی از شهرهای ترکیه با یه نفر

دوست شده بودم که از من می خواست براش زن ایرانی پیدا کنم اونا فک می کنند زنای ایرانی خیلی خانواده دوست اند و به شوهر خیانت نمی کنند و از این چیزا حتی یکی بود میگفت.

عاشق یه دختر ایرانی تو شبکه های مجازی شدم و به خاطرش یه هفته دیوانه شدم و رفتم تیمارستان بس که خوشگل بود بدبخت فکر کرده بود عکس پروفایلش واقعا عکس خودش بوده سکس خانوادگی.

بخورم گفت باشه وای بلوزشو زدم بالا چه ممهای داشت سایز 85 گرد بودند اولین بار بود که همچین ممهای میدیدم شرو کردم به خوردن ممهاش و ازش لب میگرفم کیرمو از شلوارم در اورده بودم.

میمالیدم به کسش که میخاستم شلوارش در بیارم بکنمش که صدای ماشین اومد شوهرنرفته بود کار که خودمونو جمع جور کردیم رفت نهر درست کنه نهارو درست کرد خوردیمو یکم استراخت کردیم .

بعداضهرش رفتیم بیرون که گفت شام مهمون منه چون مالونده بودمش گفتم باش گفت بریم یی جایی با کلاس رفتیم شب نشین چقدر شلوغ بود سکس خانوادگی که نوبتمون شد رفتیم شامو سفارش دادیم خوردیمو رفتیم.

باز خونشون منم نموندم چون جلو شوهرش فایده نداشت که گذشت و گذشت خاست تو محلشون مغازه لباس فروشی بزنه یی وام 500تومنی گرفته بود هیچ پولیم نداشت که گفت خاهرش میخاد بره.

ترکیه اونم میخاد بیاد باهاش تا فرودگاه که بهونه ای داشته با خاهرشه که شوهرش گیرش نده که بعد خاهرش رفتو به من گفت برم دنبالش منم رفتم اوردمش رفتیم اول نهارو جیگر خوردیم با چنجه.

بهش رسیدم خوب بعد که خوردیم رفتیم بازار کلی خرید کردیم اون زاره دستش 500هزارتومان پول همراهش بیشتر نبود سکس خانوادگی که 3میلیون تومان براش خرید کردم شاخ در اورده بود بعدش خریدامون.

تموم شد منم بردمش محل کارم خستهم شده بودیم که بعد براش معجون گرفتم با ابمیوه قلیونم کشیدیم پسرش یکسالش شده بود که شیرش هنوز میداد شیرش که داد خابید بعد شرو کردم.

ازش حال کردن و لختش کردم این دفع خودم بودیمو خودش قبلش بهش گفته بودم نمیترسی میخام بکنمت گفت نه سکس خانوادگی میاد که این دفع کیر بخوره بعد که لختش کردم با هاش حال میکردم.

گفتم میخام بکنمت هنوز راضی نبود که بکنمش گفت می فقط میزاره دستتش بزنم منم با دستم کسشو نوازش میکردم که اب کسش راه افتاده بود که دستم ول کردم خابیدم روش کیرمو .

لا پاش که کیر گذاشتم دم کسش فرو کردم تو کسش گفت وای رفت توش پارم کردی که وای چه کسش داغ بود و نرم اخی توپوله چه حالی میکردم از بس کسش نرم بود که یی 5دقیقع ای داشتم تلمبه میزدم که ابم اومد ریختم رو کسش که بعد کسشو.

گفت که یارو بهش گفته باهاش باشه براش ماشین میخره من گفتم خوبه بده بهش ماشین گیرت میاد گفت نه تا اینکه از من پول باز میخاست منم کمو بیشی از خاهرم میگرفتم بهش میدادم که یروز گفتم.

خاهرم میگه دوست داره با من باشه میگه پولت میدم که با که با هاش باشم اولش میگفت نه تا این که دید من سکس خانوادگی هر چی ازش میگرفتم به خودش میدادم که گفت خوبه ازش بگیر گولش بزن ولی نکنش .

بعد یی ماشین براش گرفتم گفتم از خاهرم گرفتم گفت خوبه حالا می ارزه بکنیش خاهرمم توپله خودش به ماشین رسیده بود تا این که یی دوماه بعدش گفتم خاهرم برام پرشیا خریده گفت بکنش پس.

حالا چه خاهری مهربون داری حالا که کیرتو میخاد بده بهش چیزی نمیشه کیر تا اینکه بعد که ماشینو سکس خانوادگی خرید گفتم امشب میخام بکنمش گفتم دارم میرم دنبالش که بیارمش بکنمش گفت باش رفتم.

دنبالشو اوردمش بردمش همونجا که بار اول دختر عمومو کردم تا رسیدیم خودشو لخت کرد به منم گفت لخت شو منم لخت شدم گفتش بیا لبامو بخور گفتم به خاطر .

اینکه برام ماشین خریدی میخام اول ماساژت بدم از قبل یی روغن زیتون اماده کرده بودم گفتم بخاب به پشت خابید

پسر صاحب هتلم می گفت شما مردای ایرانی خیلی لاشی هستین زنای به این خوشگلی دارین

باز می رید دیسکو بگذریم سکس خانوادگی… خلاصه ما با این دوستم که قبلا گفتم آخر شب قرار گذاشتیم بریم دیسکو که چند کیلومتر با شهر فاصله داشت راستش من یه ذره استرس داشتم خلاصه رسیدیم.

دیسکو که ایرانیای دیگه ای هم بودن اونجا سالنی که ما رفتیم خیلی شلوغ نبود یه آهنگ ترکی گذاشته بودن پسر صاحب هتلم می گفت شما مردای ایرانی خیلی لاشی هستین زنای به این خوشگلی دارین.

دقیقه ای با اونا صحبت کرد سکس خانوادگی و سیگار کشید ولی بعدش برگشت مثل اینکه باهم به توافق نرسیده بودند بعدن که ازش پرسیدم گفت بو می دادند اینم بگم یه دختری هم بود که به عنوان کس کش اون وسط ایفای نقش می کرد سکس خانوادگی.

پاک کردم بعد که گفت ببرمش هتل بردمش هتل که بعد رفتم که زنگ زد براش اب ابمیوه بردم حموم زده بو د یی دامن کوتاه موهاشم کوتاه که فرذاش یی انگشتر 600هزارتومان براش خریدم که.

هنوز دارتش میگه حلقه منه بعدبراش بلیط هواپما گرفتم رفت دوباره چت کرنمون شرو شد که بعد با یکی تو تلگرام اشنا شده بودچون دنبال ماشین میگشت بعد بهم.

اول پاهاشو چرب کردم بعد نشستم روش روغنو ریختم رو پشتش و داشتم ماساژش میدادم کیرمم لای پاش بود به کسش میخورد که بهد گفت بچه کونی میکنی توش یا نه گفتم باش کیرمو.

کردم تو کسش وای تو کسش چه داغ بود کیرم سوخت بعد برش گردئندم ممهاشو میخوردم ممهاش سایز 90میشه چه نرم بودند از مال دختر داییم هم نرمتر کیرمم تو کسش بود که یکم فیلم ازش گرفتم فرستادم .

برای دختر داییم که گفت واسه کی فرستادی گفتم دختر عمئت گفت اونم مگه کردی گفتم ارع همینجا سکس خانوادگی که تو رو میکنم اونم کردم که دختر داییم گفت منم کیر میخام گفتم باشه نوبت تو هم میشه الان با هاش.

حرف میزدم بهم گفت برو نکنش دیگه گفتم غریبها میکنند من نکنم گفت اره بزار بکنند تو ولی نکن دیگه گفتم میکنمش چون ازش خاستم تو چت ارضام کنه گفتم کستو ببینم گفت کس اونو ببین فکر.

کن منم گفتم نه هر کسی خودش خوشمزه تره بعد شوهرش اومد قطع کرد تا اینکه یبار دیگه رفتم سکس خانوادگی خونه دختر داییم که قبلش بهم گفت واسه چی میخاهی بیایی گفتم بکنمت نترسی گفت باشه.

صبح ساعت 8رسیدم دم خونشون درو باز کرد گفت یواش بیا بالا رفتم بالا یی کت دامن قرمز پوشیده بود خودشو برای من اماده کرده بود که رو تخت دراز کشیده بود داشت به بچش شیر.

میداد که رفتم یی لب ازش گرفتم گفت بشین این الان میخابه بعد که خابید اومد پیشم لختش کردم که گفت فقط زود سکس خانوادگی بکن کسی نیاد کیرمو کردم تو کسش کسش چقدر داغ بود گفتمش چرا.

داغه گفت شوهرش نمیکنتش یکماهی میشه کسم کیر نرفته توش بیا بکن اومد نشست رو کیرم کسش خیلی نرم بود که تا کردم تو کسش یی 10تا تلمبه زدم اب کیرمو تو کسش خالی کردم .

رفت خوذشو شست رفتیم بیرون نهارو بیرون خوردیم بعد من رفتم دیگه گذشتو گذشت باز دوباره صبح زود رفتم خونشون این بارم از کس کردمش که دفع بعد گفت براشون وام بگیرم که.

وامو جور کردم با شوهرش اومدند وامو گرفتند گوشیش خراب شده بود که گفت برام گوشی بخر منم گفتمش باش سکس خانوادگی ولی شوهرت نمیزاره با من تنها بیایی گفت اونش با من که شوهرش زنگ.

زدو گفت بیا ببرش گوشی بخر براش چون خودش نمیخاست پول بده برده بودمشون هتل پول هتلم حساب کرده بودم که سوار موتورش کردم چون شلوغ بود با ماشین نرفتیم شوهرش گفت.

نندازیش که تو راه داشتیم میرفتیم پاساژ علا الدین که در گوشم گفت شوهرش بهش گفته امشب رو تخت هتل میکنتش سکس خانوادگی گفتم به منم میدی گفت اره رفتیمو یی نیم ساعتی گشتیم یی گوشی.

سامسونگj7پرو براش خریدم بردمش همونجا که بار اول کردمش براش معجون و اب انار خریده بودم که گفت زود باش اخی شوهرش هی زنگ میزد بهش میگفت نری بکنتت گول .

بخوری شوهرشم میدونه با من رابطه داره ولی از کردن خبر نداره که یکم معجون خورد لخت شد منم لخت شدم سکس خانوادگی اول حسابی کسشو لیس زدم کیرمو بعد کردم تو کسش زیر کیر من .

بود شوهرش زنگ زد که همینجوری که من میکردمشش با اون حرف میزد بهش میگفت بیا که میخام بکنمت اونم بهش میگفت به اونی که گوشی خریده میخام بدم گفت باشه برو بده.

الان کجایی گفت دارم به پسر داییم کس میدم گفت کو ببینم عکس کیر من تو کسش بود گرفت براش سکس خانوادگی فرستاد که بعد که کردمش بردمش رسوندمش منو شوهرش تو لابی نشسته بودم.

اون رفته بود حموم که شبزبه شوهرش بده اونشب هم مکن کردمش هم شوهرش میگفت کیر من بهش بیشتر حال داده تا اینکه دفعه بعد با شوهرش دعواش شده بود گفت بیا.

رفتم با هاش حال کردمو ممهاشو خوردم گفتم بکنم توش گفت نه یکم در مالیش کردم سکس خانوادگی گفتم بخاب نخابید چادرشو سرش کرد نزاشت که بکنمش …….نوشته علی.

ماساژ سکسی سکسی ماساژ شهوتسرا اموزش سکس کون تپل سکس مادر سکس خشن فیلم پورن ممه خوردن سکس کردی گاییدن کون فیلم سکس کارتونی سکس خفن سکس پورن استار

سکس ترکی
Family Orgy With Angel Smalls, Kenzie Reeves

2 thoughts on “سکس خانوادگی در داخل خانه برادرش در تولد 18 سالگی خود را به یک خواهر تعجب می دهد

  1. Pingback: سکس قدیمی
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *