سکس با دختر شروع کردیم به خوردن لبای هم و دستاشو تو دستام گره زد

سکس با دختر از زیر گردنش اومدم پایین و بند سوتینشو باز کردم

سکس با دختر یه هیکل خوب و سکسی که باور کنین تو کل زندگیم ندیده بودم تو بغلم بود.دستمو پشتش گذاشتم و مالیدمش.لباشو آروم آروم میخوردمو چشامو بسته بودم که سرشو بالا گرفت.

لبامو زیر گردنش گذاشتم و شروع کردم لب زدن.تا اون لحظه حتی روسری سرش بود برداشتمش و دست تو موهاش کردم سکس با دختر.موهاشو به عقب دادمو بغلم فشارش دادم.

رو مبل دراز کشیدیم گنگاش کردم تا اومدم چیزی بگم دست رو لبام گذاشت و گفت یاسر من خودم میخوام.شروع کردم به دراوردن لباساش دختر سکسی.یه بدن سفید و بی مو جلو دستم بود.

دختری که دو سال رو مخش کار کردم.با لبام کل بدنشو لمس میکردم.

سلام اسمم امین هستو 16 سالمه این ماجرا مربوط میشه ب دو ماه قبل ینی دی ماه نودو شیش.از خودم بگم خب خانوادگی کم موییم ولی من همون دو نخ مویی ک دارم هم میزنم و اینکه.

خب همیشه تو مدرسه با کونم شوخی میشد و میگفتن بزرگه سکس با دختر .من خودمم میل داشتم ب جنس مقابل و با خودم زیاد ور میرفتم و یکی دو بار هم ب دوستای کیر کوچیکم داده بودم.

خلاصه ی رفیق دارم اسمش محمد هست و تو مدرسه قرار گذاشتیم ک بریم استخر.عصر شدو اومد و باباشم باهاش بود خلاصه رفتبم داخل همون اول ممد ی سری از رفقای .

باشگاهشو دید و رفت با اونا سرگرم شدو باباعه قفلی زد رو ما…اومد گفت میدونی وزن تو اب کم میشه گفتم بله گفت ببین مثلا من بلندت میکنم. و بلندم کردو سینمو کرد و ی لیس کوچولو زد بهش.

من گفتم لابد از عمد نبوده هیچی نگفتم.ک ی چند مین بعدش دطتش ب بهونه شنا رفت لا کونم.بازم هیچی نگفتم خب خوشم اومده لود.اخرای استخر وقتی داشتم لباس عوض میکردم ب بهونه.

اینکه ببینه حوله دارم یا ن تو رختکنو نگاه کرد و من لخت لخت…خلاصه فهمیدم ک اقا بکنه… سکس با دختر چند روز گذشت و من یکی دوبار ب یاد کاراش و ب فکر رفتن زیرش جق زدم ک بالاخره…

دیدم گوشیم داره زنگ میخورهجواب دادم وای بابای محمد بود گفتم بله گفت امین جان خانومم و محمد خونه نیستن منم از کامپیوتر و اینا سردر نمیارم بیا ببین این چش شده.

میدونستم داره کص میگه و میخاد بگاد کونمو ب خاطر همین رفتم سکس با دختر خودمو حسابی اماده کردمرفتم خونشونو اولش برام ی شربت اورد خوردم گفت بیا ببین چشه کامپیوتر .

خلاصه منم ک نمیتونستم بگم ت ک میخای بکنی بیا بکن الانرفتم داخل اتاق و تا دکمه کامپیوترو زدم برگشتم دیدم بببله اقاعه لخت وایساذه عقبمگفتم ینی چی اینکارا گفت کص نگو دیگه تو استخر.

فهمیدم کونیی و خب دلت کیر میخادهیچی نگفتم گفت لخت شومنم فقط اطاعت کردم باورم نمیشد بابای بهترین دوستم میخاد کونم بذارهکیرش حدودا 15 سانت بود با کلفتی عادی.

سینه های نه زیاد بزرگش چشامو برد دختر سکسی

کیرشو کردم تو دهن و ساک میزدم تو اسمونا بودو بدن سفید و کمی تپلمو نوازش میکرد نوک سینه هامو ک میگرفت حشری میشدم و تا ته میکردم تو حلقم.گفت بخوابِ اطاعت شد خوابید پشتمو همشو با هم کرد تو.

تا ته…با اینکه تنگ نبودم ولی یهویی هم نمیتونستم جا بدم تو خودم داشتم میمردم و ناله میکردم از درد ولی اون بیشتر خوشش میومدو فقط تلمبه میزدحدود ده دقیقه کونمو گایید و اخرش تا ته کرد تو و ابشو ریخت.

گفت برات پر پروتیین کردمشبعد از اون هم چند بار گایید سکس با دختر منو ک اگه خاستین تعریف میکنمنوشته امین.

با دیدن اقا فرهاد توی کوچه قند توی دلم اب شد سریع رفتم پیشش سلام احوالپرسی که کی برگشتیمو این حرفها شروع کرد به نالیدن از مسیر راهو این چیزا که من واقعا گوش نمیدادم و فقط میدونستم .

شبمون با امدن اقا فرهاد ساخته شد و همونطوری گرم خداحافظی کردمو سریع رفتم خونه خودمو سرگرم کردم دعاودعا که زودتر شب بشه رفتیم با بچها فوتبال.

ساعت هشت برگشتم خونه و هیجان رسیدن اخرشب یکم پشت کامپیوتر سرگرم کردم خودمو یه سکس با دختر چیزی خوردمو اخرشب شدو زدم بیرون ۱ شیشه کوچولو اب ورداشتم یواش از پل برق رفتم بالا خودمو.

انداختم توی باغ از راهروی زیر درختهای توت خودمو رسوندم خونه کنار خونه فرهاد اقا یواش از دیوار رفتم بالا از روی خونه مرغهای همسایه خودمو کشیدم بالای پشت بوم خونه اقا فرهاد .

یواشکی چهاردستو و پا خودمو رسوندم کنار افتابگیر و یه دعا اقا فرهادو کردم بابت عوض نکردن شیشه یه نگاه انداختم دیدم بله فرهاد جان دراز گشیده و شهلا جان سفید با اون کون بزرگش .

سرمو گرفته بود و تو دستام میلرزید.سینشو با نوک زبونم میمالیدم و آروم آروم نوک سکس با دختر سینشو میخوردم.دستمو کردم تو شرتش و آروم خواستم بکشم پایین که دستمو گرفت و منم بیخیال.

شدم،یه کم دیگه که با بدنش ور رفتم چشاشو بست و گفت یاسر شرتمو دربیار.شرتشو آروم کشیدم پایین.حس ترسی که اوایل تو چشاش میدیدمو دیگه نمیدیدم.

لخت لخت جلو دستم بود و منم مثل وحشیا بدنشو میخوردم سکس با دختر سکسی.تو دستام میلرزید و نفس نفس میزد.انقدر با شدت که احساس میکردم الانه که نفسش قطع بشه سرمو از رو شکمش.

آوردم پایین که پاهاشو جم کرد و منم سرمو بین پاش گذاشتم.دهنمو به کسش نزدیک کردم گرمی نفسم دیوونه ش کرد.

نگام میکرد و قرمز شده بود و گفت بخورش سکسی با دختر

زبونمو آروم نزدیک کردم و نوک زبونمو به چوچولش مالیدم.پاهاش و رانش لرزیدن با هم.ارضا نشده بود ولی میلرزید.حس خوبی داشت.دوسال مخ زدن باعث شده بود کع زمان از دستم دربره.

انقدر ادامه میدادم که باور کنین به حد بیهوشی رسید.منم آروم بالا اومدم.صورتم کلا خیس بود سکس با دختر. نگام کرد و صورتم رو پاک کرد.گفتم فریبا معذرت میخوام.تو اون لحظه اصلا هواسم نبود که کیر شق شدم الان بین پاهاشه.

میره بالا میاد پایین اینبار یکم دیر رسیده بودم ولی من عاشق اون قمبل اخر کار شهلا جان بودم و همین که قمبل نکرده بود هنوز خوشحال شدم منم کیرمو در اوردم و با بالا پایین رفتن شهلا.

جان شروع کردم به جرق زدن کلن اهل حرف زدن زیادم نبودن یه پنج شیش دقیق که خوب بالا پایین سکس با دختر هاشو پرید رو یا جان و ظاهرا یه بار ارضا شد نوبت اقا فرهاد شد و در حالی که شهلا.

جان دراز کشید و پاهارو یکم داد هوا اقا فرهاددراز کشید روش شروع کرد تلمبه زدون و هر چی تلمبهای اقا فرهاد زیاد میشد منم جرق و سریعترش میکردم ولی نمیزاشتم ابم بیاد یه چند دقیقه.

خوب و محکم زد اقا فرهاد منم منتظر قمبل بودم تا باهاش ازضا کنم خودمو که شهلا جان ظاهرا ارضا شد اقافرهاد بلند شدو شهلا سکس با دختر امد لب تخت قمبل کرد وزیبای کار داشت شروع میشد مهم.

نبود چجوری سکس میکنن یا گاهی زود تموم میشد چون اقا فرهاد دوستداشت همیشه اخر سکسشون قمبل بود بگزریم شهلا جان فمبلو گزاشت فرهادم کیرشو گزاشت تو کسش منم مرحله اخر.

جرق شروع کردم دو دقیقه زدو منم در حال جرق زدن منتظر که در اورد اروم مثل همیشه سکس با دختر گزاشت توی کون شهلا جان و توی یک دقیقه تلمبارو از اروم به سریع تغیرش داد منم که نزدیک.

امدن ابم شده بود هی سرعت کم میکردم ومنتظر صحنه اصلی سه چهار دقیقه نگذشته بود که فرهاد گفت امدم من اروم گفتم جان و ابم اومد کشید بیرون … سریع زیپو دادم بالا از همون را برگشتم.

داستان شهوانی
کون بزرگ سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی سکسی ماساژ شهوتسرا اموزش سکس کون تپل سکس مادر سکس خشن فیلم پورن ممه خوردن سکس کردی گاییدن کون فیلم سکس کارتونی

April Blue and Ivana Sugar threesome anal scene by Ass Traffic

سکس تو ماشین

سکس با دختر شروع کردیم به خوردن لبای هم و دستاشو تو دستام گره زد
سکس با دختر شروع کردیم به خوردن لبای هم و دستاشو تو دستام گره زد

2 thoughts on “سکس با دختر شروع کردیم به خوردن لبای هم و دستاشو تو دستام گره زد

  1. Pingback: iranian porn
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *