برازرز میلف کیر میخواد ,چه کسی به سر آشپز میده ارضا شدن مادر و پسر باهم Brazzers

برازرز کس دادن مادر به پسر

برازرز دانشجو هستم و توی یک اتاق ۱۲ متری مجردی زندگی میکنم،یک صاحب خونه بیوه دارم به اسم سکینه خانم با قدی متوسط و ۴۷ ساله ،پوستی سفید و گوشتی که از هیکلش معلومه.

این سکینه خانم چند تا پسر داره که کوچیکه راهنمایی میخونه و دوتای دیگه میرن سر کار واصلا نیستن و گاها دیر به دیر میان دیدن مادرشون و چند روز میمونن و میرن.بین اتاق ومنو و حال خونه صاحبخونه.

یه در چوبی قدیمی هست که شیشه ی بالای در شکسته شده و باروزنامه و پرده پوشوندنش و کوچکترین صدا به راحتی از خونه من و اونا رد و بدل میشه،یه صبح که تازه از خواب بیدار شده بودم.

و تو رخت خواب داشتم با گوشی ور میرفتم برازرز،صاحب خونه که فکر میکرد یا من خوابم یا نیستم, صداهای عجیبی از خونه همسایه شنیدم که فکرمو مشغول کرد.

هوا خیلی سرد بود مثل روز های قبل نود گرفته و ادما به مرور زمان کمتر کمتر میشدند ولی چاره ای نبود باید تو اون سرما منتظر میشدم تا کسی ترمز کنه و بوق اتومبیلشو به صدا در بیاره.

تا من برم سوار شم وگرنه اونروز پولی نمیتونستم در بیارم .از صبحش پیدا بود که هوا افسردست و غم بزرگی رو به دوش دارد با این حال سرما رو حس کردم و پالتوی گران قیمتی .

که یکی از مشتری برایم خریده بود رو پوشیدم مثل همیشه موهایم رو جمع نکردم و شالم رو انداختم سرم به طوری که موهایم از پشت بیرون مانده بود چشم هایم را با مداد .

مشکی سیاه کردم و رژلب قرمز همیشگیم رو با فشار زیاد کشیدم به برازرز لبم و پوتین هایی که مشتری دیگر برایم خریده بود را پا کردم و به راه افتادم..باد سوزناکی میومد کمی.

منو تکان میداد ولی مانع رفتنم نشد و ادامه دادمبه چهار راه اصلی رسیدم خلوت بود در همان حال ماکسیما ی سفید و پر از خاک جلویم ترمز کرد بدون اینکه صورتش.

را ببینم سوار شدم از سرمای زیاد با لرز سلام کردم . اون هم جوابم را داد با لحن دخترانه و لوس.به صورتش نگاه کردمتمام تنم لرزید …خدایا…خدایا سکس برازرس….

این پسر چقدر جوان و زیباست…تعجب کردم بیشتر مشتری های من مردان متاهل برازرز و مسن بودن من خودم سنی نداشتم ولی خوب بیشتر متقاضی های زنان خیابانی مردان سن بالا.

هستند نه پسر جوانی همچون او….تعجب نگاه کردن من باعث شد تا از من سوال بپرسه که؟؟چیه؟؟؟؟انقدر زشتم که اینطوری نگاه میکنی؟؟؟؟سریع گفتم نه اصلا تو چقدر خوشگلی.

سریع دستشو برد لای پام گفت تو ماشین چقدر میگیری؟؟؟؟؟من بدون تعارف گفتم فلان قدر برازرز …گفت باشه فقط بریم یه جای خلوت منم گفتم باشه.در همین حین دستشو برد لای.

پام یکم اومد بالاتر رسید به کسم فشارشو بیشتر کرد گفت شلوارتو در بیار…با تعجب ازش پرسیدم اخه داری رانندگی میکنی ؟؟؟؟گفت مگه نشنیدی گفتم در بیار .

اول کفشامو در اوردم بعد شلوارم کشیدم پایین به سختی تا نصفه شرتمم کشیدم که دید منو گفت کلا در بیار منم ترسیدم که دوباره سوال بپرسم شلوار و شرتمو کشیدم پایین بهم گفت پالتوت باشه که دیده نشی.

ارضا شدن مادر و پسر باهم برازرز

رفتم دم در بی سرو صدا ایستادم و فک میکردم که دارن فیلم سکس میبینن،یکم که دقت کردم فهمیدم صدای سکینه خانم با پسر بزرگشه که اسمشو میزاریم اکبر، صدای ماچ و بوس اکبر.

داشت از اتاق شنیده میشد که داشت با ولع خاصی سینه ها و بدنشو بوس میکرد،منم از پشت در اتاق داشتم جرق میزدم به یادش که صدای تلمبه زدنا تو کسشو ‌شنیدم که سکینه خانم.

که دردش گرفته بود که هی التماس میکرد و به اکبر میگفت یواش تلمبه بزن که دردم گرفت،کمکم این در به آخ و اوخ ولذت تبدیل شد که سکینه خانم به اکبر التماس میکرد که تند .

تر تلمبه بزنه برازرز،تلمبه زدنا یک ربعی بیشتر طول نکشید که هردوشون ارضا شدن و اکبر آبشو تو کس صاحبخونه که مامانش میشه خالی کردو باهم رفتن حموم که تو حیاطه و ما مشترکا استفاده میکنیم نيك فليكس.

خوب حق با اون بود هوا روشن بود.صندلی رو خوابوندم لم دادم به صندلی و پاهام و از هم باز کردم و لی جایی از پاهام پیدا نبود پالتوم مانع میشد.که یهو دستشو اورد سمت .

کسم بدون مقدمه سه انگشتش رو کرد تو کسم منم خوشم اومد چون واقعا خیلی زیبا بود به هرجای بدنم دست م زد لذت می بردم حرکات انگشتش بیشتر شده بود طوری که.

داشتم ارضا میشدم کشید بیرون و ماشین رو نگه داشت خیلی خلوت بود هیچ کس نبود برازرز به من اشاره داد بریم عقب بشینیم بدون اینکه پیاده شم رفتم عقب نشستم اونم اومد.

کیرشو گرفتم دستم که شلوارشو تا نصفه کشید پایین نزاشت بخورمش سریع گفت بیا بشین رو کیرم بلافاصله کرد تو کسم تا 10 دقیقه ارضا شد . حتی لب م از من نگرفت.

در کل خودشو خیلی با کلاس و با ادب نشون داد.وقتی کارم تموم شد تا یه جایی رسوند برازرز منو و از پولی که باید میداد بیشتر شو گذاشت تو کیفمو همراه با شماره تلفنش.

و شماره من رو هم ازم گرفت.2روز از اون روز گذشته بود صبح خواستم بزنم بیرون واسه کار که دیدم بهم زنگ زد منم باا خوشحالی جوابشو دادم اونم بعد از احوال.

پرسی بهم گفت امروز می خوام باهم باشیم ولی دوستامم هستن چند برابر پولی که میگیری میریزم به پات میای؟؟؟منم هدفم فقط پول بود سریع گفتم باشه کجا بیام.

گفت یه ماشین میاد دنبالت تا 1ساعت دیگه اماده باش.1ساعت گذشت و سوار ماشین برازرز شدم و تقریبا جایی رفتیم که از شهر تهران خیلی دور بودیم به یه ویلای زیبا .

رسیدیم و پیاده شدم یه دختر جوان معتاد اومد به استقبال از ظاهرش کاملا معلوم بود که معتاده یکم ترسیدم ولی دل و زدم به دریا چون میدونستم در عوضش پول زیادی میگیرم.

واردخونه شدم پسری که 2 روز پیش با هاش بودم بود با 3نفر دیگه.تا من رسیدم اون دختر زیبا البته معتاد شالمو.

آرزوی کو سه صاحبخونه

حمومشون که ده دقیقه طول کشید اومدن بیرون که برن تو خونه برازرز،کلیدم رو که همیشه بیرون روی در آویزون میکنم رو دیدن و رفتن تو خونه باهم پچ پچ کردن که آره من تو خونه.

بودم و اونا داشتن سکس میکردن. بعد از اون ماجرا هر وقت میرم حموم میبینم لباس زیرای صاحبخونه روی رخت آویز آویزونه و منم یه حالی همونجا به خودم میدم و بر میگردم.

و الآن یکی از آرزوهای قبل از رفتن از این خونه اینه که یبار یه دل سیر بکنمش و بعد برم که تاحالا قسمت نبوده برازرز ،ولی یه آتو ازش دارم و بالاخره میدونم که یه روزی مال من میشه و الآنم واقعا دوسش دارم.

کشید و از پشت گرفت منو دستشو از پشت اورد روی کسم کشد و در گوشم گفت امروز تو رو میخوان جر بدن.دستشو زدم کنار عصبانی شد زد در گوشم من هیچی نگفتم.

یهو یکی از پسرایی که اونجا نشسته بود اومد سمتم بغلم کرد گفت ولش کن خانوم منو چیکارش داری.فقط بهت گفتم امادش کن.دختره اومد سمتم پالتومو در اورد از روی.

سوتین سینه هامو میمالید منو انداخت رو مبل در حالی که بقیه تماشاچی بودن.سوتینمو باز کرد سینه هامو میمالید به هم با هاشون یکم بازی کرد تا رسید به کسم پایان.

لباسامو در اورد بقیه هم داشتند سیگار به دست تماشا میکردن.پاهامو از هم برازرز باز کرد دستشو کشید به کسم با دستش به کسم ضربه میزد تا یک دفعه سرشو کرد و کسمو.

تا جای که میشد خورد منم از فرصت استفاده کردم کون و کس اون دختر رو مالیدم خوردن کسم تمو شد منو بلند کرد برد انداخت وسط اطاق و 4 تا پسرا اومدن .

دورم خودشون شلوارشونو در اوردن با لباس بودن فقط دختره پاهامو باز کرد کیر یکی از پسرا رو اورد سمتم گفت بخور…منم کرم تو دهنم و خوردم یهو یه کیر.

دیگه رفت تو کسم یکی دیگه هم رفت تو کونماون دختره هم با سینه هام بازی برازرز میکردند.تا چند دقیقه منو چند نفری کردن وقتی ولم کردند حسابی خسته شده بودم.

که یهو یکی از پسرا یه بطری مشروب اورد گفت اینو میخوام بکنم تو کست از جام بلندشدم فرار کنم یکی دیگه از پسرا منو گرفت اون یکی هم اومد پاهامو .

گرفتن بطری مشروب و کر دن تو کسم انقدر تکون دادن تا از کسم خون اومد بعدولم برازرز کردن دختره اومد بهم دستمال کاغذی داد گفت اینو بزار تموم میشه منم .

رفتم دستشویی دختره معتاد اومد از خودش برام گفت گفت که 15 سالم بود از خیابون اوردنم اینجا و بعدشم معتاد کردن منو انقدر منو با شیشه و کیر کردن.

تا دیگه از ریخت افتاد و الانم اصلا کاری با هام ندارن فقط گاهی 2 کیره میکننم منو برازرز .ترس پایان تنمو فرا گرفت و لباسامو پوشیدم و پولمو بیشتر از اون.

چیزی که انتظار داشتم بهم دادن .با کس زخمی رفتم خونه.فردا صبحش از خواب بیدار شدم . دوش گرفتم و رفتم سر کار مثل همیشه………

اصلا داستان نیست بلکه واقعیته از ون موضوع چند ماه میگذره ولی تغییری در من ایجاد نشدهشاد باشیدنوشته.

سکس زیبا کیر تو کس سکس دکتر سکس سیاه پوست کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس سکسی فارسی سکس فارسی سکس افغانی sex irani

آب کیر, برازرز,پورن ویدئو,تینیجر,سکس مقعدی,کون دادن,کیر تو کون,کیرمالی,میلف
Brazzers – Dirty milf Ava Addams fucks chef
big,ass,dick,fit,brazzers,bodypaint

x video download

برازرز

8 thoughts on “برازرز میلف کیر میخواد ,چه کسی به سر آشپز میده ارضا شدن مادر و پسر باهم Brazzers

  1. Pingback: سکس حمام
  2. Pingback: لزبین سکس
  3. Pingback: سکس xxx
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *